หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       #HUCAPYU66 หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

#HUCAPYU66 หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ


คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์มีหลักสูตรที่น่าสนใจหลายหลักสูตรให้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2566 ท่านที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดของหลักสูตรได้ด้วยการ Scan QR Code (ที่ชื่อสาชาวิชา) หรือเข้าที่ Link หลักสูตร (ตัวอักษรสีส้ม) หรือ Link ไปยัง Facebook ของสาขาวิชาต่าง ๆ ได้จากด้านล่างใน Home Page ของ Website นี้


สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร CN  EN
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ) 
Bachelor of Arts (Thai for Communication for Foreigners)

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Arts (English)

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น)
Bachelor of Arts (Japanese Language and Culture)

สาขาวิชาจิตวิทยา
หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา)
Bachelor of Arts (Psychology)

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
หลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์
Bachelor of Communication Arts (Communication Arts)

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ)
Bachelor of Arts (Business Chinese)