หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       “เปิดบ้านมนุษย์-นิเทศ : รวมตัวตึง ม.พายัพ!!”

“เปิดบ้านมนุษย์-นิเทศ : รวมตัวตึง ม.พายัพ!!”


 

คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานวันวิชาการ
“เปิดบ้านมนุษย์-นิเทศ : รวมตัวตึง ม.พายัพ!!”ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
ณ หอแสดงดนตรี ดร. สายสุรี จุติกุล อาคารปฐมกาล มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชร บุญธีราลักษณ์ รักษาการคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ เผยว่า การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ควรมีการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้เรียนในห้องเรียนนำไปฝึกปฏิบัติจริง ซึ่งนักศึกษาจะได้ประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติจริง รู้จักการวางแผน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ผนวกกับความต้องการของสถานประกอบการ ที่ต้องการให้คุณภาพของบัณฑิตยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21เป็นผู้ที่กล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะ ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ โดยนำเอาความรู้ความสามารถที่ตนมีไปช่วยเหลือสังคมรอบข้างให้ดีขึ้น สอดคล้องกับปณิธาน “สัจจะ บริการ” ของมหาวิทยาลัยพายัพ จึงได้จัดงานวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ “เปิดบ้านมนุษย์-นิเทศ : รวมตัวตึง ม.พายัพ!!” เพื่อเอื้อประโยชน์ให้นักศึกษา นำความรู้ ความสามารถ ไปพัฒนาตนเอง เป็นการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทักษะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ทักษะการวางแผน และการแก้ไขปัญหา อีกทั้งยังถือเป็นการให้บริการวิชาการแก่นักเรียน จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ซึ่งนอกจากนักเรียนจะได้รับความรู้จากการบริการวิชาการครั้งนี้แล้ว ยังทำให้นักเรียนได้รู้จักคณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เพิ่มมากขึ้น เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างโรงเรียน กับ มหาวิทยาลัยพายัพกำหนดการ วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

08.30 – 09.00 น.        ลงทะเบียน บริเวณหน้าหอแสดงดนตรี ดร.สายสุรี จุติกุล อาคารปฐมกาล
09.00 – 09.30 น.        กล่าวรายงาน โดย รักษาการคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์
                                  กล่าวเปิดงาน โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
09.30 – 10.00 น.        การแสดงดนตรีชุดพิเศษ 1 เพื่อนบ้านตัวตึง!!จาก “วิทยาลัยดุริยศิลป์”
10.00 – 11.00 น.        การแข่งขัน “เซียนสะกดคำ” (ตัวตึงเขียนสะกดคำภาษาไทย)  
11.00 – 11.30 น.        การแสดงดนตรีชุดพิเศษ 2 เพื่อนบ้านตัวตึง!!จาก“วิทยาลัยดุริยศิลป์”
11.30 – 12.00 น.        การแข่งขันตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
12.00 – 13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน (ชมการแสดงดนตรีสด ตัวตึงจากสาขาจิตวิทยา)
                                  
กิจกรรม "เกมทดสอบทางจิตวิทยา"
13.00 – 14.00 น.        การแข่งขัน “Spelling Bee” (ตัวตึงเขียนสะกดคำภาษาอังกฤษ)     
14.00 – 14.30 น.        “Songpa Sandae Noli” Mask Dance Drama (รวมตัวตึงเกาหลี)
14.30 -  15.00 น.       พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันและพิธีปิด