หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       งานวิจัยดีเด่น (Best Paper Award) กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และสาขานิติศาสตร์

งานวิจัยดีเด่น (Best Paper Award) กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และสาขานิติศาสตร์

ผลของการใช้สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อทักษะการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่

ปิ่นอนงค์ อำปะละ  สิริมาศ แก้วกันทา และนงนภัส พันธ์พลกฤต