หน้าหลัก      งานการบริการวิชาการ

หลักการและเหตุผล

            มหาวิทยาลัยพายัพได้จัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนา  มหาวิทยาลัยพายัพปีการศึกษา 2562-2565 โดยได้ให้ความสำคัญกับตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562-2565
            คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ได้นำนโยบาลด้านการบริการวิชาการแก่สังคมในประเด็นยุทธศาสตร์หลักที่ 2 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและสังคม หรือนำไปสู่การสืบสาน  สร้างความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม โดยการบูรณาการการเรียนการสอน งานวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป้าประสงค์ที่ 2.2เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและสังคม เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว ในปีการศึกษา 2564 นี้คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ได้บรรจุโครงการต่าง ๆ ไว้ในแผนบริการวิชาการแก่สังคมของคณะฯ รวมทั้งสิ้น 18 โครงการ เพื่อให้ดำเนินงาน การจัดการศึกษาตามพันธกิจของอุดมศึกษาอย่างมีคุณภาพและเป็นมาตรฐานสากลวัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม

1.  เพื่อส่งเสริมให้เกิดโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการ โดยนำความรู้ของหลักสูตรและคณะไปตอบสนองความต้องการของชุมชน และสังคม 
2.  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการโครงการการบริการวิชาการของคณะฯ กับการเรียนการสอน 
3.  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการโครงการการบริการวิชาการของคณะฯ กับพันธกิจด้านอื่น ๆ เช่น งานวิจัย หรืองานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
4.  เพื่อส่งเสริมให้มีหลักสูตรระยะสั้นเพื่อสร้างรายได้ รวมถึงประชาสัมพันธ์สาขาวิชาและคณะฯ