หน้าหลัก      เกี่ยวกับคณะฯ

วิสัยทัศน์

มุ่งส่งเสริมนวัตกรรมความรู้  สู่การสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์  เพิ่มพูนศาสตร์และศิลป์แห่งชีวิต  ผลิตบัณฑิตที่สร้างคุณค่าสู่สังคม
 

ปรัชญา

“สร้างมนุษย์ที่มีคุณค่า   พัฒนาศาสตร์และศิลป์   ด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม”
 

ปณิธาน 

คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณค่า /คุณภาพ   มีความเป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต โดยตั้งอยู่บนรากฐานของ “สัจจะ-บริการ”
 

เป้าหมาย

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามปณิธานของคณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ และตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถใช้วิชาความรู้ในสาขาที่เรียนในการประกอบอาชีพ และช่วยเหลือสังคม
2. ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ นำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยใช้องค์ความรู้ในงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของประชาคมโลก


วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนอุดมศึกษาแห่งชาติและนโยบายของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อพัฒนางานด้านวิชาการและจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วุฒิการศึกษา มีการผลิตผลงานทางวิชาการ ให้การบริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม ตามปณิธานของคณะฯ