หน้าหลัก      ปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การสร้างสันติภาพ)
Doctor of Philosophy (Peacebuilding)