หน้าหลัก      บริการนักศึกษา

หน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร

หน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
สำนักพัฒนานักศึกษา
  - งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน หมายเลขภายใน 321
  - ฝ่ายนักศึกษาวิชาทหาร หมายเลขภายใน 321
 
หน่วยงานที่ให้บริการด้านแหล่งงานต่างๆ (นอกเวลาและเต็มเวลา)
  - งานทุนการศึกษา หมายเลขภายใน  7832, 7833
  - กรมการจัดหางาน
  - สำนักงานจัดหางาน จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลข 053-112-744-6 ,053-112-911-4
 
หน่วยงานด้านอื่นๆที่ให้บริการด้านการเรียนและการใช้ชีวิต
  - สำนักทะเบียนและการบริการการศึกษา
  - สำนักงานศาสนกิจ งานอภิบาลนักศึกษา หมายเลขภายใน 261
  - อนามัยและสุขภาพ หมายเลขภายใน 320
  - หอพักนักศึกษา
    เจ้าหน้าที่หอพักอัลฟา 4605,4606
    เจ้าหน้าที่หอพักโอเมกา 4610,4612
 
***กรณีเร่งด่วน นักศึกษาสามารถติดต่อ ผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
อ.นงลักษณ์ ศรีวิชัย หมายเลขโทรศัพท์ 06-1593-5362 หมายเลขภายใน 477 หรือฝ่ายพัฒนานักศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 09-4827-7225

 
 
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา