หน้าหลัก      ปริญญาตรี

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ) 
Bachelor of Arts (Thai for Communication for Foreigners)

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Arts (English)

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น)
Bachelor of Arts (Japanese Language and Culture)

สาขาวิชาจิตวิทยา
ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา)
Bachelor of Arts (Psychology)

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์
Bachelor of Communication Arts (Communication Arts)

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ)
Bachelor of Arts (Business Chinese)