หน้าหลัก      บุคลากร
ผศ.ดร.พัชร บุญธีรารักษ์ รักษาการคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์
อาจารย์สุภา พูนผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารกำกับมาตรฐานวิชาการ
อาจารย์เกียรติสุดา บุญส่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารกำกับการบริการวิชาการและหลักสูตรระยะสั้น
อาจารย์เมธี พุทธวงศ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
อาจารย์สุรีพันธ์ เทพอุด หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์เสาวนีย์ ดำรงโรจน์สกุล หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
อาจารย์ ดร.ภูวัตร ทาอินต๊ะ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
อาจารย์ ดร.ปุณณาสา โพธิพฤกษ์ หัวหน้าสาขาวิชาจิตวิทยา
อาจารย์ ดร.ญาณิศา จันทร์เส็ง รักษาการหัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์
อาจารย์ ดร.พิมพ์ฟ้า สุวรรณหงษ์ รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ