หน้าหลัก      บุคลากร
ผศ. ดร.นงนภัส พันธ์พลกฤต รักษาการคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์
อาจารย์สุภา พูนผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารกำกับมาตรฐานวิชาการ
อาจารย์นฤมล วันทนีย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ
อาจารย์เมธี พุทธวงศ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
อาจารย์สุรีพันธ์ เทพอุด หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์เกียรติสุดา บุญส่ง หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
อาจารย์ ดร. ภูวัตร ทาอินต๊ะ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
อาจารย์ ดร. พิมพ์ฟ้า สุวรรณหงษ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน   
อาจารย์ ดร. ปุณณาสา โพธิพฤกษ์ หัวหน้าสาขาวิชาจิตวิทยา
อาจารย์นฤมล วันทนีย์ รักษาการหัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์
อาจารย์ ดร. เล หง็อก บิ๊ก ลี รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการสร้างสันติภาพ