หน้าหลัก      ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นคณะที่เกิดจากการผนวกรวมกันของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะนิเทศศาสตร์ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยพายัพที่ 14/2563 ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ในปีการศึกษา 2563 คณะวิชาฯ ประกอบด้วยสาขาวิชาทั้งหมด 7 สาขาวิชาประกอบด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตจำนวน 5 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตจำนวน 1 หลักสูตรคือ หลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรสาขาวิชาการสร้างสันติภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
 

ที่ตั้งหน่วยงาน

คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพเขตแม่คาว  ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ – ลำปาง  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0-5324-1255, 0-5385-1478 ถึง 0-5385-1486 
แฟกส์ 0-5324-1983