หน้าหลัก     

โครงการรักษ์ไทยจากพี่สู่น้องปีที่ 7

admin ( 2021-06-16 09:36:26)

สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ จัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีไทย

admin ( 2021-06-16 09:31:46)

สาขาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น จัดกิจกรรม Follow Your Dream เพื่อเป็นการแนะแนว อาชีพ

admin ( 2021-06-16 09:27:09)

สาขาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ในโรงเรียนมัธยม จังหวัดเชียงใหม่

admin ( 2021-06-16 09:18:46)