หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       โครงการภาพลักษณ์ทางวิชาการ (อาจารย์ ดร.ภูวัตร ทาอินต๊ะ)

โครงการภาพลักษณ์ทางวิชาการ (อาจารย์ ดร.ภูวัตร ทาอินต๊ะ)

โครงการ "ส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวิชาการ" ดำเนินการโดยคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลงานวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2565