หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       โครงการรักษ์ไทยจากพี่สู่น้องปีที่ 7

โครงการรักษ์ไทยจากพี่สู่น้องปีที่ 7

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ได้จัดทำคลิปการเรียนภาษาไทย ภาษาจีนและภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน พร้อมอุปกรณ์การเรียน ไปมอบให้น้องๆ โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีตัวแทนอาจารย์และนักเรียนมารับมอบตามแบบnew normal ซึ่งโครงการนี้ เป็นโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนของสาขาฯ และได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7