รางวัล/ผลงานวิชาการ

รางวัลและผลงานวิชาการ (Award/Publications)

nongnapat

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นงนภัส พันธ์พลกฤต ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รายละเอียดผลงานวิชาการ ผศ. ดร.นงนภัส พันธ์พลกฤต 

1449024395614

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. รัชตพล ชัยเกียรติธรรม ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รายละเอียดผลงานวิชาการ ผศ. รัชตพล ชัยเกียรติธรรม 

อ.ธันวา

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ธันวา เบญจวรรณ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รายละเอียดผลงานวิชการ ผศ. ธันวา เบญจวรรณ 

ผลงานวิชาการ
ลำดับ ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ อาจารย์ รายละเอียดการตีพิมพ์/เผยแพร่

1

A Journey towards Positive a Social Impact Hub at Payap University ,s International College อาจารย์ ชวาล มาลีหอม วารสารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
(ฉบับตีพิมพ์ International journal)
Vol.6 No.1 June 2017
 2 Trade Opportunity in Myanmar and Cultural Awareness on Thai, Products. ผศ. ธันวา เบญจวรรณ  วารสารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
(ฉบับตีพิมพ์ International journal)
Vol.6 No.1 June 2017

3

การวิเคราะห์องค์ประกอบจิตจริยธรรมในการดำเนินชีวิตของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ผศ. ดร. นงนภัส พันธ์พลกฤต
อาจารย์ ดร. ฉัตรชัย ศิริกุลพันธ์
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิตปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม2560) หน้า 471-479
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

4

The Influence of Task-based Learning on ELT in ASEAN Context อาจารย์ นิธินาฏ บุลมาก  Language Education and Acquisition Research Network (LEARN) Journal
Volume 10, Issue 1, 2017
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

5

อุปลักษณ์ธรรมชาติแสดงเวลาในภาษาไทยถิ่นเหนือ อาจารย์ ดร. ปิ่นอนงค์ อำปะละ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
ISSN 1513-4563
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

6

การใช้ภาษาและพลังชีวิตของภาษาที่มีการพลัดถิ่นในประเทศไทย: กรณีศึกษาภาษาอีสาน ในจังหวัดพะเยา อาจารย์ สุทธิณี พรหมกันดร  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 34 ฉบับที่ 2, พฤษภาคม-สิงหาคม 2560,
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

7

A Research on Pictographs of Shuowen Jiezi อาจารย์ ดร. นมลรัตน์ แย้มวงศ์ วารสารจีนวิทยา ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีที่ 11 สิงหาคม 2560
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

8

ศึกษาความหมายและหลักการใช้คำลักษณะนามในภาษาจีนกลางที่เป็นปัญหากับนักศึกษาไทย กรณ๊ศึกษานักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์ ดร. นมลรัตน์ แย้มวงศ์ วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 หน้า 127 – 168
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

9

การศึกษาเปรียบเทียบโครงเรื่องและแนวคิดจากวรรณกรรมเรื่องพิษสวาท และ Ziska อาจารย์ สุทธิณี พรหมกันดร วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม- ธันวาคม 2560

10

การพัฒนาทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาไทยสำหรับนักศึกษาชาวจีน อาจารย์ อัจฉราภรณ์ จันทร์สว่าง วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ ปีที่ 27 ฉบับ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
ISSN 0857-4677

11

ปัญหาการออกเสียงภาษาและการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักศึกษาจีน อาจารย์เสาวนีย์ ดำรงโรจน์สกุล
อาจารย์ สุภา พูนผล
วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ ปีที่ 27 ฉบับ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
ISSN 0857-4677

12

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการอ่านแบบทรานแซคเชิ่นนอล กับการสอนการอ่านในบริบทของศตวรรษที่ 21 อาจารย์ ดร.พัชร บุญธีรารักษ์ วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2560
ISSN 0857-4677

13

The triangulation in sources and methods: Task-based needs analysis for the development of an English training module for cultural interpreters อาจารย์ ดร.พัชร บุญธีรารักษ์ Burapa University International Conference
04/08/ 2017

14

Speech Act Analysis of Interpersonal Responses on Success and Failure in the Classroom อาจารย์ อัญษิกาญจน์ ภูธรใจ Faculty of Humanities and Social Sciences
Khon Kaen University (KKU), Thailand

15

การศึกษาเปรียบเทียบสำนวนที่ใช้อวัยวะของร่างกายเป็นอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์แสดงความโกรธในภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย อาจารย์ กัลยา แสนใจมูล นำเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติ พายัพซิมโพเซียม วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ. มหาวิทยาลัยพายัพ