ผลงาน/รางวัล

 

nongnapat

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นงนภัส พันธ์พลกฤต ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รายละเอียดผลงานวิชาการ ผศ. ดร.นงนภัส พันธ์พลกฤต 

1449024395614

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. รัชตพล ชัยเกียรติธรรม ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รายละเอียดผลงานวิชาการ ผศ. รัชตพล ชัยเกียรติธรรม 

อ.ธันวา

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ธันวา เบญจวรรณ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รายละเอียดผลงานวิชการ ผศ. ธันวา เบญจวรรณ 

งานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่ได้รับรางวัล

nongnapat     อาจารย์ ดร.นงนภัส พันธ์พลกฤต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนางานวิจัย และอาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ รางวัลที่ได้รับ

  1. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สภาวิจัยแห่งชาติ
    ได้มอบรางวัลผลงานการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2556 รางวัลระดับชมเชย จากงานวิจัย เรื่องรูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประถมศึกษา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รับเมื่อ วันจันทร์ ที่ 23 มิถุนายน 2557 ณ. ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เป็นผู้มอบ
  2. สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
    ได้มอบรางวัลการประกวดบทความวิจัย ด้านครอบครัว โดยได้รับ การพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นผลงานวิทยานิพนธ์ ด้านครอบครัวในระดับ ดี จากบทความวิจัยเรื่อง ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประถมศึกษา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รับเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ณ. โรงแรม ปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ โดย ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้มอบ
ผลงานวิชาการ
ที่ ชื่อผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ชื่ออาจารย์ รายละเอียดการตีพิมพ์/เผยแพร่
1. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นพลเมืองอาเซียนของนักศึกษาอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์ ดร. นงนภัส พันธ์พลกฤต และอาจารย์ทัศนียา วงศ์จันทร์ วารสารสมาคมนักวิจัย  ปีที่ 19 ฉบับที่ 3กันยายน –ธันวาคม 2557
2. รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านของครอบครัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ อาจารย์ ดร. นฤมล พงศ์ประเสริฐ วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาปีที่ 9 ฉบับที่ 2พ.ศ 2557
3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบคำยืมภาษาอังกฤษที่ปรากฏในภาษาไทยและภาษาจีน อาจารย์ รัชตพลชัยเกียรติธรรม วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ ของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 1กรกฎาคม –ธันวาคม  2557
4. โครงสร้างพยางค์คำซ้อนภาษาไทยกลาง-ล้านนา อาจารย์ รัชตพลชัยเกียรติธรรม วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 9-10 ฉบับที่ 16-17มกราคม – ธันวาคม 2557(หมายเหตุ จัดอยู่ใน TCI กลุ่มที่ 2 ณ วันที่วารสารถูกตีพิมพ์ แต่ปัจจุบันตามประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558  จัดอยู่ใน TCIกลุ่มที่ 3)
5. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่. ดร.นงนภัส พันธ์พลกฤต เอกสารประกอบการประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ  ครอบครัวอบอุ่น  พลังการเปลี่ยนแปลงประจำปี 2557
6. The Effects of a Development  Program on The Social Consciousness of  Juvenile Offenders in ASEAN : A Case Study of The Positive Potential Development Program in The District 7 Vocational Training Center, Chiang Mai  Thailand. Phanphonlakrit Nongnaphat, Ph.D The Proceedings 3 rd  ICADA 2014The Third International  Conference on Advancement of Development Administration 2014