รางวัล/ผลงานวิชาการ

รางวัลและผลงานวิชาการ (Award/Publications)

nongnapat

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นงนภัส พันธ์พลกฤต ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รายละเอียดผลงานวิชาการ ผศ. ดร.นงนภัส พันธ์พลกฤต 

1449024395614

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. รัชตพล ชัยเกียรติธรรม ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รายละเอียดผลงานวิชาการ ผศ. รัชตพล ชัยเกียรติธรรม 

อ.ธันวา

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ธันวา เบญจวรรณ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รายละเอียดผลงานวิชการ ผศ. ธันวา เบญจวรรณ 

ผลงานวิชาการ
ลำดับ ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ อาจารย์ รายละเอียดการตีพิมพ์/เผยแพร่

1

What did Portuguese Ships Bring to US ? : A Comparative Study for Cross-Cultural Acceptance in Japan and Thailand from the Viewpoint of Portuguese Loanwords อาจารย์มิโฮะโกะ ศรีพุทธพร Tokyo, The Keisen Academia, ฉบับที่ 21, ธันวาคม  2559, ISSN 1882-5052

2

An Analysis of the Teamwork between Doctors and Medical Interpreters: Derived from Simulated Consultations Mediated by Japanese-Thai Interpreters Dr.Elisa Nishikito วารสารวิชาการของสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ปีที่ 6 ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2559, กรุงเทพ, ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

3

Trade Opportunity in Myanmar and Cultural Awareness on Thai Products. ผศ.ธันวา  เบญจวรรณ วารสารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (ฉบับตีพิมพ์ International journal) Vol.6 No.1 June 2017

4

การใช้ภาษาในข้อความแสดงสถานะในเครือข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่มชายรักชายชาวญี่ปุ่น อาจารย์ภูวัตร ทาอินต๊ะ วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 5 ฉบับที่ 2, กรกฎาคม – ธันวาคม 2559, ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

5

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการอ่านแบบทรานแซคเชิ่นนอล กับการสอนการอ่านในบริบทของศตวรรษที่ 21 อาจารย์ ดร.พัชร บุญธีรารักษ์ วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2560 ISSN 0857-4677

6

การจัดชั้นเรียนร่วมกันระหว่างสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ในการเรียนรู้ Dr.Elisa Nishikito และอาจารย์ภูวัตร ทาอินต๊ะ

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “มนุษยศาสตร์: ความจริงกับพลังแห่งความฝัน” โดยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2559

7

แนวคิดในการศึกษาอัตลักษณ์ทางดนตรี อาจารย์พิพัฒน์พงษ์ มาศิริ MFU Connexion Journal of Humanities and Social Sciences Vol.5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2559) ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

8

การศึกษาเปรียบเทียบสำนวนที่ใช้อวัยวะของร่างกายเป็นอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์แสดงความโกรธในภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย อาจารย์กัลยา  แสนใจมูล นำเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติ พายัพซิมโพเซียม วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ. มหาวิทยาลัยพายัพ

9

ตำราภาษาญี่ปุ่น 1 คณาจารย์สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 5 ท่าน ได้แก่
อ.มาริ ซุซุกิ
อ.กัลยา แสนใจมูล
อ.มิโฮะโกะ มิยาฮาระ
อ.เอลิสา มิเอะ
อ.เมธี พุทธวงค์ และ
อาจารย์จาก ม.ราชภัฎศรีสะเกษ  2 ท่าน ได้แก่
อ.จุน มิกิ และ
อ.ยุพิน ประทุมมี
ทำเป็น CD เผยแพร่ไปยังหอสมุดในมหาวิทยาลัยเขตภาคเหนือที่มีการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น 7 แห่ง  ได้แก่ หอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.ราชภัฎเชียงใหม่  ม.ราชภัฎเชียงราย ม.พะเยา  ม.นเรศวร ม.แม่โจ้ ม.ฟาร์อีสเทิร์น

10

การใช้คำยืมภาษาอังกฤษแปรหน่วยเสียงในภาษาไทย ผศ.รัชตพล ชัยเกียรติธรรม วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559 หน้า 21 – 32

11

งานแปล เรื่อง ลูกป่า ของ มาลา คำจันทร์ Children of the Wild อาจารย์รัชชา พันธ์พานิช ผ่านกระบวนการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย ตามหนังสือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ

12

A Journey towards Positive a Social Impact Hub at Payap University,s International College อาจารย์ชวาล มาลีหอม วารสารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (ฉบับตีพิมพ์ International journal) Vol.6 No.1 June 2017