รางวัล/ผลงานวิชาการ

รางวัลและผลงานวิชาการ (Award/Publications)
ผลงานวิชาการ
ลำดับ ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ อาจารย์ รายละเอียดการตีพิมพ์/เผยแพร่

1

A Survey on the Order of Gendered Binomials and Attitudes towards Gendered Roles อาจารย์ สุทธิณี พรหมกันดร International Journal of Languages, Literature and Linguistics, Vol.4, No.1, March 2018m
 2 Interpreter s Knowledge and Communication Skill for Effective Teamwork with Doctors and Nurses: Based on a Study of Japanese –Thai Interpreters at Three Private Hospitals in Chiang Mai อาจารย์ ดร.เอลิสา มิเอะ นิ ชิคิโตะ Japanese Studies Journal, ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 หน้า 42-67
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

3

ลักษณะการใช้คำยืมภาษาอังกฤษพ้องเสียงในภาษาไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชตพล ชัยเกียรติธรรม วารสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)
ISSN 1513-5667
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

4

การใช้คำยืมภาษาอังกฤษที่ผิดไวยากรณ์ในภาษาไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชตพล ชัยเกียรติธรรม วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 หน้า 53-72

5

กลองก้นยาว: ดนตรีข้ามชาติจากรัฐฉานสู่ภาคเหนือของประเทศไทย อาจารย์ ดร.พิพัฒน์พง มาศิริ MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)หน้า 296-318

6

ความสำเร็จในการพัฒนาจิตสาธารณะนักเรียน: จากผลงานวิจัยสู่การปฏิบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนภัส พันธ์พลกฤต วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561) หน้า 41-56

7

ข้อจำกัดในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ โดยชุมชนมีส่วนร่วม พิจารณาจากบริบทของกฎหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธันวา เบญวรรณ และชุติพงศ์ สมทรัพย์ วารสารพิฆเนศวร์สาร ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 หน้า 173-191

8

A Comparison of Extended Form of Chinese Separable Verbs and its Corresponding Thai Structure. อาจารย์ ดร. นมลรัตน์ แย้มวงศ์ วารสารจีนวิทยา ปีที่ 12 สิงหาคม 2561
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

9

Understanding Stance in Academic Writing through the Lens of
Social Identity
อาจารย์ ดร.ดรุณี โยธิมาศ Proceedings of 14th International Conference on Humanities and Social Sciences 2018 (IC-HUSO2018) 22-23 November 2018 Khon Kaen University

10

The Use of Modality in Academic Articles on Japanese Language Focusing on Conclusion Part อาจารย์ ภูวัตร ทาอินต๊ะ Proceedings of 12th International Symposium on Japanese Language Education and Japanese Studies.
8-9 December 2018

11

日・タイ語の日本語学系の学術論文の提言部分におけるモダリティの使用 ―結論の提言におけるモダリティの使用を中心に― อาจารย์ ภูวัตร ทาอินต๊ะ Proceedings of International Symposium on Japanese Studies in Thailand 2018. 25 August 2018. at Maha Chakri Sirindhorn building in Chulalongkorn University, Bangkok. Thailand.

12

การเพิ่มศักยภาพครูเพื่อการพัฒนาจิตสาธารณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์ ดร.ปุณณาสา โพธิพฤกษ์
ผศ.ดร.นงนภัส พันธ์พลกฤต
อาจารย์ ทัศนียา วงศ์จันทร์
อาจารย์ ดร.พัชร บุญธีรารักษ์
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 8 (9 กุมภาพันธ์ 2561)

13

การเปลี่ยนแปลงของสภาวะการทำงานของล่ามภาษาญี่ปุ่น เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน อาจารย์ พัชยา โสภณสิทธิพงศ์ เอกสารการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ กุมภาพันธ์ 2561 ครั้งที่ 8 หน้า 1215-1228

14

ยุคการอ่านไร้กำแพงของเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 อาจารย์ ดร. นฤมล พงษ์ประเสริฐ
อาจารย์ชลิดา วสุวัต
อาจารย์ กุลกนก มณีวงศ์
เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 วันที่ 20 ธค.61 หน้า 1567

15

Post-Vocalic/R/Among English Major Students at Thai Tertiary Level อาจารย์ สุทธิณี พรหมกันดร
อาจารย์ ออมบุญ บุรุษภักดี
3rd International Conference on Language, Literature, and Cultural Studies, July 19-20,2018