พัฒนานักศึกษา

พัฒนานักศึกษา (Student Development)
นโยบายการพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2558-2561
 • มหาวิทยาลัยพายัพ ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้จัดกิจกรรมแบบบูรณาการ เพื่อให้นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตตามกรอบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพื่อผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (คุณธรรมนำใจ รับใช้สังคม วิชาการก้าวหน้า พัฒนาสู่สากล) โดยการจัดกิจกรรม/โครงการ พัฒนานักศึกษาดังต่อไปนี้
  • ด้านการมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ ตลอดจนเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบบประชาธิปไตย
  • ด้านทักษะชีวิต การอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลงและหลากหลายชาติพันธุ์
  • กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
  • การแนะแนวอาชีพ การเข้าถึงแหล่งจัดหางานและแนะแนวการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
  • กิจกรรมที่สร้างแนวทางในสายวิชาชีพของนักศึกษา
  • การสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ ตามสายวิชาชีพ
  • กิจกรรมเพื่อให้นักศึกษารักและหวงแหนสถาบันที่เรียน
  • ภารกิจการพัฒนานักศึกษา
 • มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ภายใต้สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย และอยู่ในสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีภารกิจในการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาสังคม สนองความต้องการของสังคม และสอดคล้องกับความต้องการกำลังคนในการพัฒนาประเทศ จากภารกิจดังกล่าวมหาวิทยาลัยจึงตะหนักและพยายามที่จะจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
 • การดำเนินงานด้านพัฒนานักศึกษาเป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ มีความพร้อมในการออกไปเป็นแรงงานในการพัฒนาประเทศ โดยเน้นทางด้าน Soft Skills โดยการพัฒนานักศึกษาแบ่งได้ออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) การจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าซึ่งมหาวิทยาลัยพายัพได้จัดขึ้นโดยให้สอดคล้องกับความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า และ (2) การจัดกิจกรรมนักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ “คุณธรรมนำใจ รับใช้สังคม วิชาการก้าวหน้า พัฒนาสู่สังคม” และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ