พัฒนานักศึกษา

Student_life_คุณลักษณะบัณฑิต_4คุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิต

 

 

 

Student_life_บำเพ็ญประโยชน์ด้านการบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม และการมีจิตสาธารณะ

 

 

 

Student_life_กีฬาด้านกีฬา และส่งเสริมสุขภาพ

 

 

 

Student_life_ศิลปวัฒนธรรมด้านศิลปะวัฒนธรรม

 

 

 

Student_life_ผู้นำ

การพัฒนาทักษะชีวิต ความเป็นผู้นำ พัฒนาสมรรถนะสากล และรักการเรียนรู้

 

 

 

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา

ตารางอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา (Assembly) ประจำปีการศึกษา 2559
ณ ห้องสัมนาเลวีนิติ อาคารผู้วินิจฉัย คณะนิติศาสตร์

ภาคการศึกษาที่ 1

วัน/เดือน/ปี

เวลา

ชั้นปี

คณะ

จำนวน(นศ.)

31 สิงหาคม 2559

13.00–16.00

3

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

70

14 กันยายน 2559

13.00-16.00

2

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

100

2 พฤศจิกายน 2559

13.00-16.00

1

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

80

9 พฤศจิกายน 2559

13.00-16.00

4

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

90

ภาคการศึกษาที่ 2

วัน/เดือน/ปี

เวลา

ชั้นปี

คณะ

จำนวน(นศ.)

18 มกราคม 2560

13.00–16.00

1

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

80

1 กุมภาพันธ์ 2560

13.00-16.00

4

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

90

15 มีนาคม 2560

13.00-16.00

3

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

70

29 มีนาคม 2560

13.00-16.00

2

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

100

กิจกรรมพัฒนานักศึกษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1/2559

 วันที่  กิจกรรม  สถานที่  หน่วยงาน
กรกฎาคม
2559
โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ อาคารพันธสัญญา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยฯ
18
สิงหาคม
2559
โครงการไหว้ครู มหาวิทยาลัยพายัพ อาคารสายธารธรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยฯ ร่วมกับ
สำนักพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ
1-31
สิงหาคม
2559
โครงการพากันมาหาความหมาย อาคารเบญจบรรณ
อาคารพันธสัญญา
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยฯ

12
ตุลาคม
2559
โครงการจิตอาสา Payap USR ครั้งที่ 1 อาคารเบญจบรรณและบริเวณโดยรอบ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยฯ ร่วมกับ
สำนักพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ
15-16
ตุลาคม
2559
โครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำ ริมดอยรีสอร์ท ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยฯ
26
ตุลาคม
2559
โครงการนิทรรศการอาชีพ ห้องสัมมนา พ.ต.ท.แก้ว เนตตโยธิน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยฯ ร่วมกับ
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ
11
พฤศจิกายน
2559
โครงการต้อนรับกลับบ้าน อาคารเบญจบรรณ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยฯ

กิจกรรมพัฒนานักศึกษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559

 วันที่  กิจกรรม  สถานที่  หน่วยงาน
มกราคม-เมษายน 2560 โครงการอบรมการใช้โปรแกรม SPSS  – สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
13-15
มกราคม
2560
ค่ายพายัพอาสาทำดีเพื่อพ่อ โรงเรียนบ้านแม่กองคา ต.ขุนยวย อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน สมาคมศิษย์เก่าร่วมกับมหาวิทยาลัยพายัพ
16-31
มกราคม
2560
มหกรรมกีฬาพายัพเกมส์ สนามกีฬาและอาคารสายธารธรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยฯ ร่วมกับสำนักพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ
5
กุมภาพันธ์
2560
เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน  – มหาวิทยาลัยพายัพ
8
กุมภาพันธ์
2560
โครงการจิตอาสา Payap USR อาคารพันธสัญญาและบริเวณโดยรอบ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยฯ ร่วมกับสำนักพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ
8
กุมภาพันธ์
2560
กิจกรรม Assembly  นักศึกษาชั้นปีที่ 1  ห้องประชุมเลวีนิติ
เวลา 13.00-16.00 น.
ฝ่ายศาสนกิจ
5-13
มีนาคม
2560
ค่ายพายัพ-เคเซน อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ฝ่ายศาสนกิจ
8
มีนาคม
2560
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา อาคารเบญจบรรณ/อาคารพันธสัญญา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยฯ

16
มีนาคม
2560
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ใต้ถุนอาคารเบญจบรรณ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยฯ
25-26
มีนาคม
2560
โครงการทบทวนแผน 2559 และเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำนักศึกษา 2560 อาคารเบญจบรรณ/อาคารพันธสัญญา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยฯ
5
เมษายน
2560
โครงการจิตอาสา Payap USR อาคารสายธารธรรม อาคารพันธกรและบริเวณโดยรอบ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยฯ ร่วมกับสำนักพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ

เมษายน
2560
โครงการทำขนมไทยและประดิษฐ์ดอกไม้จากใบเตย อาคารเบญจบรรณ ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยฯ
21
เมษายน
2560
พิธีรดน้ำดำหัว อธิการบดีและผู้อาวุโส  – ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ