งานพัฒนานักศึกษา

พัฒนานักศึกษา (Student Development)
นโยบายการพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2558-2561
 • มหาวิทยาลัยพายัพ ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้จัดกิจกรรมแบบบูรณาการ เพื่อให้นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตตามกรอบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพื่อผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (คุณธรรมนำใจ รับใช้สังคม วิชาการก้าวหน้า พัฒนาสู่สากล) โดยการจัดกิจกรรม/โครงการ พัฒนานักศึกษาดังต่อไปนี้
  • ด้านการมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ ตลอดจนเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบบประชาธิปไตย
  • ด้านทักษะชีวิต การอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลงและหลากหลายชาติพันธุ์
  • กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
  • การแนะแนวอาชีพ การเข้าถึงแหล่งจัดหางานและแนะแนวการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
  • กิจกรรมที่สร้างแนวทางในสายวิชาชีพของนักศึกษา
  • การสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ ตามสายวิชาชีพ
  • กิจกรรมเพื่อให้นักศึกษารักและหวงแหนสถาบันที่เรียน
  • ภารกิจการพัฒนานักศึกษา
 • มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ภายใต้สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย และอยู่ในสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีภารกิจในการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาสังคม สนองความต้องการของสังคม และสอดคล้องกับความต้องการกำลังคนในการพัฒนาประเทศ จากภารกิจดังกล่าวมหาวิทยาลัยจึงตะหนักและพยายามที่จะจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
 • การดำเนินงานด้านพัฒนานักศึกษาเป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ มีความพร้อมในการออกไปเป็นแรงงานในการพัฒนาประเทศ โดยเน้นทางด้าน Soft Skills โดยการพัฒนานักศึกษาแบ่งได้ออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) การจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าซึ่งมหาวิทยาลัยพายัพได้จัดขึ้นโดยให้สอดคล้องกับความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า และ (2) การจัดกิจกรรมนักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ “คุณธรรมนำใจ รับใช้สังคม วิชาการก้าวหน้า พัฒนาสู่สังคม” และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 1/2559

 วันที่  กิจกรรม  สถานที่  หน่วยงาน
กรกฎาคม
2559
โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ อาคารพันธสัญญา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยฯ
18
สิงหาคม
2559
โครงการไหว้ครู มหาวิทยาลัยพายัพ อาคารสายธารธรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยฯ ร่วมกับ
สำนักพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ
1-31
สิงหาคม
2559
โครงการพากันมาหาความหมาย อาคารเบญจบรรณ
อาคารพันธสัญญา
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยฯ
12
ตุลาคม
2559
โครงการจิตอาสา Payap USR ครั้งที่ 1 อาคารเบญจบรรณและบริเวณโดยรอบ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยฯ ร่วมกับ
สำนักพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ
15-16
ตุลาคม
2559
โครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำ ริมดอยรีสอร์ท ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยฯ
26
ตุลาคม
2559
โครงการนิทรรศการอาชีพ ห้องสัมมนา พ.ต.ท.แก้ว เนตตโยธิน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยฯ ร่วมกับ
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ
11
พฤศจิกายน
2559
โครงการต้อนรับกลับบ้าน อาคารเบญจบรรณ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยฯ

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 2/2559

 วันที่  กิจกรรม  สถานที่  หน่วยงาน
มกราคม-เมษายน 2560 โครงการอบรมการใช้โปรแกรม SPSS  – สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
13-15
มกราคม
2560
ค่ายพายัพอาสาทำดีเพื่อพ่อ โรงเรียนบ้านแม่กองคา ต.ขุนยวย อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน สมาคมศิษย์เก่าร่วมกับมหาวิทยาลัยพายัพ
16-31
มกราคม
2560
มหกรรมกีฬาพายัพเกมส์ สนามกีฬาและอาคารสายธารธรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยฯ ร่วมกับสำนักพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ
5
กุมภาพันธ์
2560
เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน  – มหาวิทยาลัยพายัพ
8
กุมภาพันธ์
2560
โครงการจิตอาสา Payap USR อาคารพันธสัญญาและบริเวณโดยรอบ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยฯ ร่วมกับสำนักพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ
8
กุมภาพันธ์
2560
กิจกรรม Assembly  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ห้องประชุมเลวีนิติ
เวลา 13.00-16.00 น.
ฝ่ายศาสนกิจ
5-13
มีนาคม
2560
ค่ายพายัพ-เคเซน อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ฝ่ายศาสนกิจ
8
มีนาคม
2560
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา อาคารเบญจบรรณ/อาคารพันธสัญญา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยฯ

 

16
มีนาคม
2560
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ใต้ถุนอาคารเบญจบรรณ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยฯ
25-26
มีนาคม
2560
โครงการทบทวนแผน 2559 และเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำนักศึกษา 2560 อาคารเบญจบรรณ/อาคารพันธสัญญา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยฯ
5
เมษายน
2560
โครงการจิตอาสา Payap USR อาคารสายธารธรรม อาคารพันธกรและบริเวณโดยรอบ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยฯ ร่วมกับสำนักพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ
เมษายน
2560
โครงการทำขนมไทยและประดิษฐ์ดอกไม้จากใบเตย อาคารเบญจบรรณ ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยฯ
21
เมษายน
2560
พิธีรดน้ำดำหัว อธิการบดีและผู้อาวุโส  – ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ