บริการวิชาการ

บริการวิชาการ (Academic Services)
โครงการ”การเสริมสร้างศักยภาพครูเพื่อการพัฒนาจิตสาธารณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง”

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดโครงการ”การเสริมสร้างศักยภาพครูเพื่อการพัฒนาจิตสาธารณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนโครงการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สกอ.) โดยผ่านสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพครูเพื่อพัฒนาพฤติกรรมจิตสาธารณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเพื่อพัฒนาพฤติกรรมจิตสาธารณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งนี้ได้ดำเนินโครงการในรูปแบบค่ายกิจกรรมให้แก่โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนวัดสันคะยอม โรงเรียนบ้านหนองไคร้ โรงเรียนวัดร้องอ้อ และโรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืนโดยมีนักศึกษาแกนนำและผู้ดำเนินโครงการฯเข้าร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้กับทุกโรงเรียน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในช่วงระยะเวลาเดือนตุลาคม 2560 – พฤษภาคม 2561

ภาพกิจกรรมโครงการ

โรงเรียนสันทรายหลวง | โรงเรียนวัดสันคะยอม | โรงเรียนบ้านหนองไคร้ | โรงเรียนวัดร้องอ้อ | โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน