บริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2557
  • โครงการอนุรักษ์ลำน้ำแม่คาว
  • โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในชุมชนสันพระเนตร
  • โครงการสอนน้องเตรียมก้าวเข้าสู่อาเซียน