งานวิจัย/การจัดการความรู้

งานวิจัย (Research)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีอาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ปีการศึกษา 2559 จำนวนโครงการวิจัย 3 โครงการ ดังนี้
 1. โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาความหมายและหลักการใช้คำลักษณะนามในภาษาจีนกลางที่เป็นปัญหาสำหรับนักศึกษาไทย กรณีศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในจังหวัดเชียงใหม่
  โดย อาจารย์ ดร.นมลรัตน์ แย้มวงศ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย 100 %)
  แหล่งทุน มหาวิทยาลัยพายัพ จำนวน 100,000 บาท


 2. โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาไทยด้วยตนเองสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ
  โดย อาจารย์เกียรติสุดา บุญส่ง หัวหน้าโครงการวิจัย 50%
  ผู้ร่วมวิจัย อาจารย์ สุภา พูนผล (50%)
  แหล่งทุน มหาวิทยาลัยพายัพ จำนวน 100,000 บาท


 3. โครงการวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพครูเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมมุ่งอนาคตควบคุมตนของนักศึกษา อาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
  โดย ผศ.ดร.นงนภัส พันธ์พลกฤต (หัวหน้าโครงการวิจัย 80%)
  แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จำนวนเงินทุนวิจัย จำนวน 550,000 บาท
  ผู้วิจัยร่วมคือ

  • อาจารย์ ดร.พัชร บุญธีรารักษ์ (ผู้วิจัยร่วม 10%)
  • อาจารย์ชูศักดิ์ เสถียรพัฒโนดม (ผู้วิจัยร่วม 10%)
  • อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย ศิริกุลพันธ์ จากมหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย (วิทยาเขตล้านนา) (นักวิจัยภาคสนาม)
  • อาจารย์ สุพรรณ อินปั๋นแก้ว จากวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย (นักวิจัยภาคสนาม)

รวม จำนวนเงินทุนวิจัย 750,000 บาท

การจัดการความรู้ (KM)