งานวิจัย/การจัดการความรู้

งานวิจัย (Research)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีอาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ปีการศึกษา 2560 จำนวนโครงการวิจัย 3 โครงการ ดังนี้
 1. โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาไทยด้วยตนเองสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ
  โดย อาจารย์เกียรติสุดา บุญส่ง
  ผู้ร่วมวิจัย อาจารย์สุภา พูนผล
  แหล่งทุน มหาวิทยาลัยพายัพ จำนวน 100,000 บาท


 2. โครงการวิจัยเรื่อง ความนิยมต่อการออกเสียงภาษาอังกฤษสำเนียงบริทิชและอเมริกันของนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
  โดย อาจารย์สุทธิณี พรหมกันดร
  แหล่งทุน มหาวิทยาลัยพายัพ จำนวน 80,000 บาท


 3. โครงการวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพครูเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมมุ่งอนาคตควบคุมตนของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนภัส พันธ์พลกฤต (หัวหน้าโครงการ 80%)
  แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จำนวนเงินทุนวิจัย จำนวน 550,000 บาท
  ผู้วิจัยร่วมคือ

  • อาจารย์ ดร.พัชร บุญธีรารักษ์ (ผู้วิจัยร่วม 10%)
  • อาจารย์ชูศักดิ์ เสถียรพัฒโนดม (ผู้วิจัยร่วม 10%)

รวม จำนวนเงินทุนวิจัย 730,000 บาท

การจัดการความรู้ (KM)