การรับสมัคร

ข้อมูลการรับสมัคร

 


สาขาวิชาและหลักสูตร

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

(Thai for Communication)

โทรศัพท์ 053-851478 – 86 # 473

Email : thai@payap.ac.th


สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

(English Department)

โทรศัพท์ 053-851478 – 86 # 476

Email : english@payap.ac.th


สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

(Japanese Language and Culture)

โทรศัพท์ 053-851478 – 86 # 482

Email : japan@payap.ac.th


สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน

(Chinese Language and Culture)

โทรศัพท์ 053-851478 – 86 # 481

Email : @payap.ac.th


สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

(Department of Sociology and Anthropology)

โทรศัพท์ 053-851478 – 86 # 7504

Email : soc-anth@payap.ac.th


สาขาวิชาจิตวิทยา

(Department of Psychology)

โทรศัพท์ 053-851478 – 86 # 7505

Email : @payap.ac.th