การรับสมัครนักศึกษา

การรับสมัครนักศึกษา (Admissions)
หลักสูตรที่เปิดสอน จำนวน 6 หลักสูตรในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 4 ปี ดังนี้
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

Bachelor of Arts (Thai for Communication)

รายละเอียดหลักสูตร  Brochure_Thai_Front Brochure_Thai_Back
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts (English)

รายละเอียดหลักสูตร  Brochure_English_front Brochure_English_back
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

Bachelor of Arts (Japanese Language and Culture)

รายละเอียดหลักสูตร  Brochure_Japanese_Front Brochure_Japanese_Back
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน

Bachelor of Arts (Chinese Language and Culture)

รายละเอียดหลักสูตร  Brochure_Chinese_Front Brochure_Chinese_Back
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

Bachelor of Arts (Sociology and Anthropology)

รายละเอียดหลักสูตร  Brochure_Sociology_front Brochure_Sociology_back
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

Bachelor of Arts (Psychology)

รายละเอียดหลักสูตร  Brochure_Psycho_front Brochure_Psycho_back