การรับสมัคร

การรับสมัครนักศึกษา (Admissions)
หลักสูตรที่เปิดสอน จำนวน 6 หลักสูตรในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 4 ปี ดังนี้
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

Bachelor of Arts (Thai for Communication)

รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts (English)

รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

Bachelor of Arts (Japanese Language and Culture)

รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน

Bachelor of Arts (Chinese Language and Culture)

รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการประกอบการทางสังคม

Bachelor of Arts (Social Enterprise Innovation)

รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

Bachelor of Arts (Psychology)

รายละเอียดหลักสูตร