แนะนำคณะมนุษยฯ

 

กี่ยวกับเรา (About Us)

วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยพายัพ (PAYAP UNIVERSITY)

 

ปรัชญา
 • มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ ผสานคุณค่าวัฒนธรรม ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
ปณิธาน
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และคุณธรรม มีความคิดวิเคราะห์ และเข้าใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม โดยตั้งอยู่บนรากฐานของ สัจจะ-บริการ
วิสัยทัศน์
 • แหล่งเรียนรู้สังคม วัฒนธรรมและภาษา เพื่อพัฒนาคนสู่พลเมืองโลก
พันธกิจ
 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามอัตลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถใช้วิชาความรู้ในสาขาที่เรียนในการประกอบอาชีพ และช่วยเหลือสังคม
 2. ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ นำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนา
 3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยใช้องค์ความรู้ในงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของประชาคมโลก
หลักสูตรที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 4 ปี จำนวน 6 หลักสูตร
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

 


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
ถนนซูปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0-5324-1255, 0-5385-1478 ถึง 0-5385-1486 ต่อ 472
Fax : 053-241983

about-pic

อัตลักษณ์
พลเมืองโลก:
คุณธรรมนำใจ (สัจจะ)
รับใช้สังคม (บริการ)
วิชาการก้าวหน้า (แหล่งเรียนรู้)
พัฒนาสู่สากล (พลเมืองโลก)

เน้น “ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ผสานคุณค่าวัฒนธรรม
ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม”