เกี่ยวกับเรา

ปรัชญา / Philosophy
 • มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ ผสานคุณค่าวัฒนธรรม ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
ปณิธาน
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และคุณธรรม มีความคิดวิเคราะห์ และเข้าใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม โดยตั้งอยู่บนรากฐานของ สัจจะ-บริการ
วัตถุประสงค์
 1. จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนอุดมศึกษาแห่งชาติและนโยบายของมหาวิทยาลัย
 2. พัฒนางานด้านวิชาการและจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
 3. ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณธรรม ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วุฒิการศึกษา การผลิตผลงานทางวิชาการ และการบริการวิชาการแก่สังคม
 4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีค่านิยมที่ดี สามารถเป็นผู้นำให้แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
วิสัยทัศน์
 • แหล่งเรียนรู้สังคม วัฒนธรรมและภาษา เพื่อพัฒนาคนสู่พลเมืองโลก
พันธกิจ
 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามอัตลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถใช้วิชาความรู้ในสาขาที่เรียนในการประกอบอาชีพ และช่วยเหลือสังคม
 2. ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ นำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนา
 3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยใช้องค์ความรู้ในงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของประชาคมโลก
อัตลักษณ์
พลเมืองโลก: คุณธรรมนำใจ (สัจจะ) รับใช้สังคม (บริการ)
วิชาการก้าวหน้า (แหล่งเรียนรู้) พัฒนาสู่สากล (พลเมืองโลก)
เน้น “ความเป็นเลิศทางวิชาการ ผสานคุณค่าวัฒนธรรม ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม”