รวมภาพกิจกรรมคณะมนุษยฯ

กิจกรรมสื่อสารหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน
กิจกรรมสื่อสารหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสื่อสารหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน ให้แก่นักเรียนศิลป์จีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
Read more
คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดพิธีไหว้ครูจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงถึงความสำนึกในพระคุณของครู อาจารย์ รวมทั้งร่วมกันน้อมจิตลงกราบอภัยที่ได้ล่วงเกินครูบาอาจารย์
Read more
โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูเพื่อการพัฒนาจิตสาธารณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูเพื่อการพัฒนาจิตสาธารณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดโครงการ”การเสริมสร้างศักยภาพครูเพื่อการพัฒนาจิตสาธารณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนโครงการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สกอ.)
Read more
คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 โดย ดร.พัชร บุญธีรารักษ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ เพื่อแนะนำกิจกรรมต่างๆ ภายในคณะฯ และสร้างความมั่นใจในการดูแลนักศึกษา
Read more
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุวรรณา มีถาวร ที่ได้รับรางวัลเพชรพายัพ ประเภท “ศิลปวัฒนธรรมดีเด่น”
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุวรรณา มีถาวร ที่ได้รับรางวัลเพชรพายัพ ประเภท “ศิลปวัฒนธรรมดีเด่น”
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุวรรณา มีถาวร นักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยา ที่ได้รับรางวัลเพชรพายัพ ประเภท “ศิลปวัฒนธรรมดีเด่น”
Read more
ขอแสดงความยินดีกับนายพริษฐ์ ชูเจริญพร ได้รับรางวัลเพชรพายัพ ประเภท ”กีฬาดีเด่น”
ขอแสดงความยินดีกับนายพริษฐ์ ชูเจริญพร ได้รับรางวัลเพชรพายัพ ประเภท ”กีฬาดีเด่น”
ขอแสดงความยินดีกับนายพริษฐ์ ชูเจริญพร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ที่ได้รับรางวัลเพชรพายัพ ประเภท”กีฬาดีเด่น”
Read more
นางสาวสิรีธร กุลนิล นักศึกษาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนได้รับคัดเลือกประกวดร้องเพลงประสานเสียง
นางสาวสิรีธร กุลนิล นักศึกษาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนได้รับคัดเลือกประกวดร้องเพลงประสานเสียง
นางสาวสิรีธร กุลนิล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักศึกษาต่างชาติในการร่วมประกวดร้องเพลงประสานเสียง
Read more
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ได้รับรางวัลชนะเลิศในงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมและอาหารนานาชาติฯ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ได้รับรางวัลชนะเลิศในงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมและอาหารนานาชาติฯ
ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 3 สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดการแสดงนานาชาติ
Read more
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนร่วมงาน Thai Festival in Shanghai 2018
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนร่วมงาน Thai Festival in Shanghai 2018
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนร่วมงาน Thai Festival in Shanghai 2018
Read more
งานเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย “พิธีรดน้ำดำหัว งานอนุรักษ์ผ้าไทย และสืบสานอักษรล้านนา”
งานเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย “พิธีรดน้ำดำหัว งานอนุรักษ์ผ้าไทย และสืบสานอักษรล้านนา”
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย “พิธีรดน้ำดำหัว งานอนุรักษ์ผ้าไทย และสืบสานอักษรล้านนา”
Read more
งานปีใหม่นานาชาติ ชุด “แม่ไม้มวยไทย” ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
งานปีใหม่นานาชาติ ชุด “แม่ไม้มวยไทย” ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ร่วมแสดงงานปีใหม่นานาชาติ ในชื่อชุด “แม่ไม้มวยไทย” ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
Read more
งานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 เรียนศาสตร์ รู้ศิลป์ ถิ่นมนุษย์สังคม
งานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 เรียนศาสตร์ รู้ศิลป์ ถิ่นมนุษย์สังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 “เรียนศาสตร์ รู้ศิลป์ ถิ่นมนุษย์สังคม” เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารพันธสัญญา มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
Read more
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นจัดโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ภาษาญี่ปุ่น ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นจัดโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ภาษาญี่ปุ่น ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
โดยโครงการฯ นี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้เรียนรู้ในชั้นเรียนไปฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง และเป็นการบริการวิชาการสู่สังคมอีกทางหนึ่ง
Read more
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอรุณี แซ่ห่วง ได้รับทุนการศึกษาผลการเรียนดีเยี่ยม
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอรุณี แซ่ห่วง ได้รับทุนการศึกษาผลการเรียนดีเยี่ยม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับ “น้องนิด นางสาวอรุณี แซ่ห่วง” ได้รับทุนการศึกษาผลการเรียนดีเยี่ยม จากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน
Read more
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้รับทุนการศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้รับทุนการศึกษา
ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ร่วมกับ หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ครั้งที่ 9
Read more
ขอแสดงความยินดีกับ นายโคสุเก ฮามาโมโต้ นักกอล์ฟทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์โนมูระคัพ
ขอแสดงความยินดีกับ นายโคสุเก ฮามาโมโต้ นักกอล์ฟทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์โนมูระคัพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับ นายโคสุเก ฮามาโมโต้ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น นักกอล์ฟทีมชาติไทยคว้าแชมป์ “โนมูระ คัพ 2017” ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์
Read more
กิจกรรม SHNU CHINESE FRESHY 2017
กิจกรรม SHNU CHINESE FRESHY 2017
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน จัดกิจกรรม SHNU CHINESE FRESHY 2017 เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่เดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศจีน
Read more
โครงการ”ปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำนักศึกษา”
โครงการ”ปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำนักศึกษา”
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ”ปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำนักศึกษา” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีพร้อมเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะและของมหาวิทยาลัย
Read more
กิจกรรมสื่อสารหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน
กิจกรรมสื่อสารหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน
สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมสื่อสารหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีนให้แก่นักเรียนศิลป์จีน
Read more
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน เดินทางไปศึกษาต่อ ณ Shanghai Normal University
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน เดินทางไปศึกษาต่อ ณ Shanghai Normal University
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เดินทางไปศึกษาต่อ ณ Shanghai Normal University
Read more
กิจกรรมสื่อสารหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน
กิจกรรมสื่อสารหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน จัดกิจกรรมสื่อสารหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน ให้แก่นักเรียนศิลป์ – จีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และโรงเรียนพระหฤทัย
Read more
ขอแสดงความยินดีกับ นายโคสุเก ฮามาโมโต้
ขอแสดงความยินดีกับ นายโคสุเก ฮามาโมโต้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับ นายโคสุเก ฮามาโมโต้ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
Read more
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพครูอาจารย์ตามแบบขนบธรรมเนียมไทย และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีงาม
Read more
งานแนะแนวสหกิจศึกษา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
งานแนะแนวสหกิจศึกษา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นจัดงานแนะแนวสหกิจศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
Read more
งานมุทิตาจิตสำหรับบุคลากรเกษียณอายุงาน ประจำปีการศึกษา 2559
งานมุทิตาจิตสำหรับบุคลากรเกษียณอายุงาน ประจำปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยพายัพ โดยฝ่ายบริหาร ร่วมกับฝ่ายศาสนกิจ จัดนมัสการพระเจ้าและงานมุทิตาจิตสำหรับบุคลากรเกษียณอายุงาน ประจำปีการศึกษา 2559
Read more
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนที่สอบป้องกันสารนิพนธ์ผ่าน
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนที่สอบป้องกันสารนิพนธ์ผ่าน
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนที่สอบป้องกันสารนิพนธ์ผ่าน ได้รับสองปริญญาจากทั้งมหาวิทยาลัยพายัพและ Shanghai Normal University
Read more
โครงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย
โครงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัด “โครงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย” โดยเล็งเห็นว่าการให้นักศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศมีโอกาสได้รู้จักและเรียนรู้การทำขนมไทยและการประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติ
Read more
โครงการวิถีไทยสัญจร
โครงการวิถีไทยสัญจร
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จัดโครงการวิถีไทยสัญจร โดยพานักศึกษาเข้าเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมล้านนาโบราณ ณ วัดต้นเกว๋น ต.หนองคาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
Read more
โครงการรักษ์ไทยจากพี่สู่น้องผู้ด้อยโอกาส (ปีที่3)
โครงการรักษ์ไทยจากพี่สู่น้องผู้ด้อยโอกาส (ปีที่3)
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการรักษ์ไทยจากพี่สู่น้องผู้ด้อยโอกาส (ปีที่3)
Read more
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาภาษาจีน
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาภาษาจีน
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาจีน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันโต้วาที ชิงถ้วยล้านนา ระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ 4
Read more
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชนกนันท์ มีปลอด
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชนกนันท์ มีปลอด
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชนกนันท์ มีปลอด นักศึกษาสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คว้าเหรียญทอง ในกีฬายิงปืนประเภททีม และได้เหรียญทองแดงประเภทบุคคลปืนยาวอัดลมหญิง
Read more
ขอแสดงความยินดีกับสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับนายวรกร พูลผล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาประเภทนักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม
Read more
โครงการบริการวิชาการ ให้แก่น้องๆโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
โครงการบริการวิชาการ ให้แก่น้องๆโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการบริการวิชาการ ให้แก่น้องๆโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
Read more
กิจกรรม English Camp
กิจกรรม English Camp
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม English Camp เสริมประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษ
Read more
ตัวแทนนักศึกษาไทย เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย – เวียดนาม ครั้งที่ 8
ตัวแทนนักศึกษาไทย เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย – เวียดนาม ครั้งที่ 8
นางสาวเอมมิกา ตรีทเศนทร์ เด่นสินเกษม นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยพายัพ ชั้นปีที่ 1 ได้เป็นตัวแทนนักศึกษาไทย เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย – เวียดนาม ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559
Read more
การอบรมหัวข้อ “เทคนิคการสอนอ่านวรรณกรรมหรือวรรณคดีไทย”
การอบรมหัวข้อ “เทคนิคการสอนอ่านวรรณกรรมหรือวรรณคดีไทย”
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการนำร่องการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่โดยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน : โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาในโรงเรียนท้องถิ่น
Read more
การอบรมหัวข้อ “เทคนิคการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ” และ หัวข้อ “เทคนิคการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ”
การอบรมหัวข้อ “เทคนิคการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ” และ หัวข้อ “เทคนิคการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ”
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมหัวข้อ “เทคนิคการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ” และ หัวข้อ “เทคนิคการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ” ให้แก่บุคลากรครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาไทย ในโรงเรียน
Read more
การอบรมหัวข้อ”การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21″   ให้แก่บุคลากรครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาไทย ในโรงเรียนภายใต้สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การอบรมหัวข้อ”การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21″ ให้แก่บุคลากรครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาไทย ในโรงเรียนภายใต้สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการนำร่องการพัฒนา
Read more
โครงการนำร่องการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่โดยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน : โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาในโรงเรียนท้องถิ่น
โครงการนำร่องการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่โดยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน : โครงการพัฒนาบุคลากรครูด้านภาษาในโรงเรียนท้องถิ่น
อาจารย์ ดร.พัชร บุญธีรารักษ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เผยว่าโครงการนำร่องการพัฒนาโรงเรียน
Read more
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
นางสาวเอมมิกา ตรีทเศนทร์ เด่นสินเกษม ชั้นปีที่ 1 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักศึกษาไทยไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-เวียดนาม
Read more
พิธีประสาทปริญญาบัตร ณ Shanghai Normal University
พิธีประสาทปริญญาบัตร ณ Shanghai Normal University
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต รหัส 55 จำนวน 26 คน สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื่องในโอกาสเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ณ Shanghai Normal University, P.R.China
Read more
กิจกรรมรับบริจาคเงินภายในมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เมืองคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น
กิจกรรมรับบริจาคเงินภายในมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เมืองคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น
ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยพายัพ ได้เป็นตัวแทนเปิดรับการบริจาคเงินภายในมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เมืองคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น
Read more
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาจีน ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาจีน ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในนามตัวแทนประเทศไทยในการประกวดเทศกาลอาหารนานาชาติ
Read more
พิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์อาวุโสคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์อาวุโสคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์อาวุโสคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 ณ ห้อง BB201 อาคารเบญจบรรณ
Read more
โครงการการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้านการประชาสัมพันธ์
โครงการการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้านการประชาสัมพันธ์
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ “การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้านการประชาสัมพันธ์” เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักการทำงานเพื่อการประชาสัมพันธ์มากยิ่งขึ้น
Read more
โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมจีน
โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมจีน
สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ “การส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมจีน” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ
Read more
โครงการรักษ์ไทยจากพี่สู่น้องผู้ด้อยโอกาส (ปีที่ 2)
โครงการรักษ์ไทยจากพี่สู่น้องผู้ด้อยโอกาส (ปีที่ 2)
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัด”โครงการรักษ์ไทยจากพี่สู่น้องผู้ด้อยโอกาส (ปีที่ 2)” ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนวัดดอนจั่น จังหวัดเชียงใหม่
Read more
ขอแสดงความยินดี กับนายวิศิษฎ์ อภิสุทธิกุล ที่ได้คะแนนรับรองให้เป็นนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยฯ
ขอแสดงความยินดี กับนายวิศิษฎ์ อภิสุทธิกุล ที่ได้คะแนนรับรองให้เป็นนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยฯ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับนายวิศิษฎ์ อภิสุทธิกุล ที่ได้คะแนนรับรองให้เป็นนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Read more
การสอบป้องกันสารนิพนธ์
การสอบป้องกันสารนิพนธ์
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 23 คน ที่สอบป้องกันสารนิพนธ์ผ่าน ณ ห้องประชุมบ้านพักนานาชาติภราดรภาพ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559
Read more
โครงการเยี่ยมเยียนบริการวิชาการให้แก่สถาบันการศึกษา
โครงการเยี่ยมเยียนบริการวิชาการให้แก่สถาบันการศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการเยี่ยมเยียนบริการวิชาการให้แก่สถาบันการศึกษา เพื่อเผยแพร่ความรู้ ทักษะการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และความรู้เรื่องจิตวิทยา สังคมวิทยา
Read more
กิจกรรมอวยพรตรุษจีน ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
กิจกรรมอวยพรตรุษจีน ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน จัดกิจกรรมอวยพรตรุษจีน ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
Read more
งานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ
งานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมงาน”นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ” ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจัดกิจกรรมบริการวิชาการให้ความรู้แก่นักเรียนในสาขาวิชาต่างๆ เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2559
Read more
งานนิทรรศการญี่ปุ่นเพื่อเผยแพร่งานเทศกาลและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
งานนิทรรศการญี่ปุ่นเพื่อเผยแพร่งานเทศกาลและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น จัดงานนิทรรศการญี่ปุ่นเพื่อเผยแพร่งานเทศกาลและวัฒนธรรมญี่ปุ่น โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมงาน ณ ลานเอนกประสงค์ หลังอาคารวิวรณ์ มหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2559
Read more
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ”เทคนิคการเขียนนวนิยายอย่างมืออาชีพ”
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ”เทคนิคการเขียนนวนิยายอย่างมืออาชีพ”
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ”เทคนิคการเขียนนวนิยายอย่างมืออาชีพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านการเขียนนวนิยาย
Read more
โครงการ “รักษ์ไทยจากพี่สู่น้องผู้ด้อยโอกาส (ปีที่ ๒)”
โครงการ “รักษ์ไทยจากพี่สู่น้องผู้ด้อยโอกาส (ปีที่ ๒)”
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารจัดโครงการ “รักษ์ไทยจากพี่สู่น้องผู้ด้อยโอกาส (ปีที่ ๒)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างสรรค์กิจกรรมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคม
Read more
โครงการเสวนานักอ่านพบนักเขียน เรื่อง “สาวเครือฟ้าศตวรรษที่ 21” ของ “เปีย วรรณา”
โครงการเสวนานักอ่านพบนักเขียน เรื่อง “สาวเครือฟ้าศตวรรษที่ 21” ของ “เปีย วรรณา”
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมกับสำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดโครงการเสวนานักอ่านพบนักเขียน เรื่อง “สาวเครือฟ้าศตวรรษที่ 21” ของ “เปีย วรรณา”
Read more
โครงการพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
โครงการพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัด”โครงการพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจในทักษะทางภาษามากขึ้น
Read more
โครงการ”ส่งเสริมประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา”
โครงการ”ส่งเสริมประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา”
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จัดโครงการ”ส่งเสริมประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา” เพื่อให้นักศึกษามีแนวทางในการเตรียมตัวประกอบอาชีพหรือแนวทางในการศึกษาต่อ
Read more
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันโต้วาทีชิงถ้วยล้านนา ระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันโต้วาทีชิงถ้วยล้านนา ระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนุสสรี ปิยไท, นายชนปทาธิป พรหมพิสิฐพงศ์, นางสาวอัมรัตน์ ชูโชคชัญญาณ์ภัช และ นางสาวปิยะทิพย์ ช่างวาดเขียน นักศึกษาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
Read more
ทัศนศึกษาวัฒนธรรมสัญจร
ทัศนศึกษาวัฒนธรรมสัญจร
ทัศนศึกษาวัฒนธรรมสัญจร ภาคกลาง สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจัดกิจกรรมทัศนศึกษาวัฒนธรรมสัญจร ระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2558
Read more
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับประเทศ ในการเข้าร่วมประกวดเขียนเรียงความภาษาจีน
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับประเทศ ในการเข้าร่วมประกวดเขียนเรียงความภาษาจีน
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปิยะทิพย์ ช่างวาดเขียน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับประเทศ
Read more
พิธีพิธีมอบเข็มประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
พิธีพิธีมอบเข็มประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีพิธีมอบเข็มประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
Read more
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงาน PAYAP Open House & Admissions Fair 2015
Read more
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอภิญญา แซ่หลิน นักศึกษาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
Read more
โครงการ “การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้านการประชาสัมพันธ์”
โครงการ “การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้านการประชาสัมพันธ์”
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ “การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้านการประชาสัมพันธ์”
Read more