โครงการ”ปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำนักศึกษา”

2017-10-7_Students_leadership.

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ”ปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำนักศึกษา” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีพร้อมเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะและของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อให้นักศึกษาสามารถกำหนดเป้าหมายในชีวิตหลังจากจบการศึกษาและมีแนวทางในการดำเนินชีวิตให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ตามหลัก PDCA โดยภายในกิจกรรมประกอบด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฐานกิจกรรมกลุ่มต่างๆ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสันทนาการ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ 7 ตุลาคม 2560 ณ ระเบียงน้ำ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

รูปกิจกรรม