สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนจัดกิจกรรม SHNU CHINESE FRESHY 2017

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน จัดกิจกรรม SHNU CHINESE FRESHY 2017 เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่เดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศจีน ณ Shanghai Normal University, Shanghai, P.R.China เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560

รูปกิจกรรม