โครงการ “วิถีไทยสัญจร”

2017-10-04_Thai_Way

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จัดโครงการ “วิถีไทยสัญจร”เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทยและเพื่อเป็นการบูรณาการความรู้ทางด้านการเรียนการสอนเข้ากับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกชั้นเรียน ณ พระตำหนักดาราภิรมย์ ,วัดป่าดาราภิรมย์ และศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560

รูปกิจกรรม