สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนจัดกิจกรรมสื่อสารหลักสูตร

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน จัดกิจกรรมสื่อสารหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีนให้แก่นักเรียนศิลป์จีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิชรวิทย์ และโรงเรียนดาราวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560

รูปกิจกรรม