นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมงาน “คเณศจตุรถี”

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ทส.403 การเขียนสารคดี ได้เข้าร่วมงาน “คเณศจตุรถี” เพื่อนำข้อมูลเกี่ยวกับพิธี “คเณศจตุรถี” มาประกอบการเขียนสารคดี เมื่อวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ บ้านทิพย์มณี

รูปกิจกรรม