นักศึกษาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน เดินทางไปศึกษาต่อ ณ Shanghai Normal University

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เดินทางไปศึกษาต่อ ณ Shanghai Normal University เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่

รูปกิจกรรม