งานมุทิตาจิตสำหรับบุคลากรเกษียณอายุงาน ประจำปีการศึกษา 2559

2017-8-4_Retirement

มหาวิทยาลัยพายัพ โดยฝ่ายบริหาร ร่วมกับฝ่ายศาสนกิจ จัดนมัสการพระเจ้าและงานมุทิตาจิตสำหรับบุคลากรเกษียณอายุงาน ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ โบสถ์เฮนรี่ ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

ผศ.ดร.แสงระวี

อ.ชฎาภรณ์

อ.จิราภรณ์

อ.กุญชลี