โครงการวิถีไทยสัญจร

2017-4-19_Thai_traveling

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จัดโครงการวิถีไทยสัญจร โดยพานักศึกษาเข้าเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมล้านนาโบราณ ณ วัดต้นเกว๋น ต.หนองคาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่และเดินทางไปยังโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา อำเภอแม่วาง เพื่อชมการสาธิตการประดิษฐ์ของเล่นพื้นบ้านล้านนาและฝึกประดิษฐ์ของเล่นประเภทต่างๆ เช่น ลูกข่างโหว้,ใบพัดและโมบาย เป็นต้น โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติมีความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งยังเป็นการบูรณาการความรู้ทางด้านการเรียนการสอนเข้ากับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกชั้นเรียน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560

รูปกิจกรรม