โครงการกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมจีน

สาขาวิชาภาษาจีน

จัดโครงการกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมจีน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ อาคารเบญจบรรณ

รูปกิจกรรม