โครงการฝึกประสบการณ์ด้านอาชีพล่ามทางการแพทย์

2017-3-25_Medical_interpreter

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคและคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการฝึกประสบการณ์ด้านอาชีพล่ามทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560

รูปกิจกรรม