การประกวดหนังสั้น หัวขอ Discover Doisaket : ปดโทะดอยสะเก็ด

การประกวดหนังสั้น ความยาว 5-7 นาที
ภายใตหัวขอ Discover Doisaket ปดโทะ!! ดอยสะเก็ด

วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายการสงเสริมการทองเที่ยวของเทศบาลตําบลเชิงดอย
2. เพื่อกระตุนใหเกิดการรับรูเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว อัตลักษณและภาพลักษณ ของอําเภอดอยสะเก็ด
3. เพื่อสรางแรงบันดาลใจในการผลิตสื่อภาพยนตรสงเสริมการทองเที่ยวของอําเภอดอยสะเก็ดสูสังคม
4. เพื่อเปดโอกาสใหเยาวชนและประชาชนทั่วไปไดใชทักษะการถายภาพยนตรผลิตงานที่สรางสรรค
5. เพื่อสรางภาพลักษณอันดีงามใหกับอําเภอดอยสะเก็ด

คุณสมบัติผูเขาสมัคร
*นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไมจํากัดเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา
*ทีมละไมเกิน 5 คน

รายละเอียดกติกาการประกวด