Graduates_Rigistration

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนจัดกิจกรรมสื่อสารหลักสูตร

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน จัดกิจกรรมสื่อสารหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีนให้แก่นักเรียนศิลป์จีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิชรวิทย์ และโรงเรียนดาราวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560

รูปกิจกรรม

Graduates_Rigistration

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน เดินทางไปศึกษาต่อ ณ Shanghai Normal University

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เดินทางไปศึกษาต่อ ณ Shanghai Normal University เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่

รูปกิจกรรม

Graduates_Rigistration

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนจัดกิจกรรมสื่อสารหลักสูตร

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน จัดกิจกรรมสื่อสารหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน ให้แก่นักเรียนศิลป์ – จีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และโรงเรียนพระหฤทัย เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560

รูปกิจกรรม

Graduates_Rigistration

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนจัดงาน “สายใยรักเมเจอร์จีน”

สาขาวิชาภาษาจีน

สาขาวิชาภาษาจีนจัดงาน “สายใยรักเมเจอร์จีน” เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์และความสามัคคีให้แก่นักศึกษา
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ห้องBB202 อาคารเบญจบรรณ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาวสาขาวิชาภาษาจีน

รูปกิจกรรม

Graduates_Rigistration

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมงาน “คเณศจตุรถี”

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ทส.403 การเขียนสารคดี ได้เข้าร่วมงาน “คเณศจตุรถี” เพื่อนำข้อมูลเกี่ยวกับพิธี “คเณศจตุรถี” มาประกอบการเขียนสารคดี เมื่อวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ บ้านทิพย์มณี

รูปกิจกรรม

Graduates_Rigistration

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นจัดงานแนะแนวสหกิจศึกษา

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่

จัดงานแนะแนวสหกิจศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท Global Next Thailand (นิตยสารแฟชั่นและนำเที่ยวญี่ปุ่น) และบริษัท Sakuma Thailand (ผู้ผลิตเหล็กและชิ้นส่วนแปรรูปด้วยเครื่องจักร) มาให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเบญจบรรณ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

รูปกิจกรรม

Graduates_Rigistration

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (ครั้งที่1) “รุ่นพี่พบปะรุ่นน้อง” มีทั้งรุ่นพี่คนไทยและรุ่นพี่คนจีน ร่วมแบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในเมืองไทย การเรียนและการทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัย

รูปกิจกรรม

Graduates_Rigistration

สาขาวิชาภาษาจีนจัดปฐมนิเทศและกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่

สาขาวิชาภาษาจีน

สาขาวิชาภาษาจีนจัดปฐมนิเทศและจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ห้องBB202 อาคารเบญจบรรณ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

รูปกิจกรรม

 

Graduates_Rigistration

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จัดปฐมนิเทศเพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จัดปฐมนิเทศเพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

รูปกิจกรรม

Graduates_Rigistration

โครงการอบรมความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 5

สาขาวิชาภาษาจีน

สาขาวิชาภาษาจีนจัดโครงการอบรมความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 5 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1-23 มิถุนายน 2560 ณ อาคารเบญจบรรณ มหาวิยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

รูปกิจกรรม