OLYMPUS DIGITAL CAMERA

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน จัดกิจกรรม SHNU CHINESE FRESHY 2017

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน จัดกิจกรรม SHNU CHINESE FRESHY 2017 เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่เดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศจีน ณ Shanghai Normal University, Shanghai, P.R.China เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560

รูปกิจกรรม

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารจัดโครงการ “วิถีไทยสัญจร”

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

จัดโครงการ “วิถีไทยสัญจร”เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทยและเพื่อเป็นการบูรณาการความรู้ทางด้านการเรียนการสอนเข้ากับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกชั้นเรียน ณ พระตำหนักดาราภิรมย์ ,วัดป่าดาราภิรมย์ และศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560

รูปกิจกรรม

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนจัดกิจกรรมสื่อสารหลักสูตร

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน จัดกิจกรรมสื่อสารหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีนให้แก่นักเรียนศิลป์จีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิชรวิทย์ และโรงเรียนดาราวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560

รูปกิจกรรม

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน เดินทางไปศึกษาต่อ ณ Shanghai Normal University

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เดินทางไปศึกษาต่อ ณ Shanghai Normal University เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่

รูปกิจกรรม

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนจัดกิจกรรมสื่อสารหลักสูตร

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน จัดกิจกรรมสื่อสารหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน ให้แก่นักเรียนศิลป์ – จีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และโรงเรียนพระหฤทัย เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560

รูปกิจกรรม

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนจัดงาน “สายใยรักเมเจอร์จีน”

สาขาวิชาภาษาจีน

สาขาวิชาภาษาจีนจัดงาน “สายใยรักเมเจอร์จีน” เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์และความสามัคคีให้แก่นักศึกษา
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ห้องBB202 อาคารเบญจบรรณ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาวสาขาวิชาภาษาจีน

รูปกิจกรรม

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมงาน “คเณศจตุรถี”

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ทส.403 การเขียนสารคดี ได้เข้าร่วมงาน “คเณศจตุรถี” เพื่อนำข้อมูลเกี่ยวกับพิธี “คเณศจตุรถี” มาประกอบการเขียนสารคดี เมื่อวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ บ้านทิพย์มณี

รูปกิจกรรม

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นจัดงานแนะแนวสหกิจศึกษา

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่

จัดงานแนะแนวสหกิจศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท Global Next Thailand (นิตยสารแฟชั่นและนำเที่ยวญี่ปุ่น) และบริษัท Sakuma Thailand (ผู้ผลิตเหล็กและชิ้นส่วนแปรรูปด้วยเครื่องจักร) มาให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเบญจบรรณ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

รูปกิจกรรม

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (ครั้งที่1) “รุ่นพี่พบปะรุ่นน้อง” มีทั้งรุ่นพี่คนไทยและรุ่นพี่คนจีน ร่วมแบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในเมืองไทย การเรียนและการทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัย

รูปกิจกรรม

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

สาขาวิชาภาษาจีนจัดปฐมนิเทศและกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่

สาขาวิชาภาษาจีน

สาขาวิชาภาษาจีนจัดปฐมนิเทศและจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ห้องBB202 อาคารเบญจบรรณ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

รูปกิจกรรม