2018-7-6_Public_Relations

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนจัดกิจกรรมสื่อสารหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสื่อสารหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน ให้แก่นักเรียนศิลป์จีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561

รายละเอียด

2018-7-6_Public_Relations

กิจกรรมสื่อสารหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสื่อสารหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน ให้แก่นักเรียนศิลป์จีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง Continue reading “กิจกรรมสื่อสารหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดพิธีไหว้ครูจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงถึงความสำนึกในพระคุณของครู อาจารย์ รวมทั้งร่วมกันน้อมจิตลงกราบอภัยที่ได้ล่วงเกินครูบาอาจารย์ Continue reading “คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561”

2018-5-1_Teacher_Empowerment

โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูเพื่อการพัฒนาจิตสาธารณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดโครงการ”การเสริมสร้างศักยภาพครูเพื่อการพัฒนาจิตสาธารณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนโครงการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สกอ.) Continue reading “โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูเพื่อการพัฒนาจิตสาธารณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 โดย ดร.พัชร บุญธีรารักษ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ เพื่อแนะนำกิจกรรมต่างๆ ภายในคณะฯ และสร้างความมั่นใจในการดูแลนักศึกษา Continue reading “คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561”

2018-6-1_Petch_payap_psy

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุวรรณา มีถาวร ที่ได้รับรางวัลเพชรพายัพ ประเภท “ศิลปวัฒนธรรมดีเด่น”

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุวรรณา มีถาวร นักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยา ที่ได้รับรางวัลเพชรพายัพ ประเภท “ศิลปวัฒนธรรมดีเด่น”
Continue reading “ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุวรรณา มีถาวร ที่ได้รับรางวัลเพชรพายัพ ประเภท “ศิลปวัฒนธรรมดีเด่น””

2018-7-6_Public_Relations

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนจัดปฐมนิเทศและกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนจัดปฐมนิเทศและจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง BB 202 อาคารเบญจบรรณ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

รูปกิจกรรม

2018-6-1_Petch_payap

ขอแสดงความยินดีกับนายพริษฐ์ ชูเจริญพร ได้รับรางวัลเพชรพายัพ ประเภท ”กีฬาดีเด่น”

ขอแสดงความยินดีกับนายพริษฐ์ ชูเจริญพร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ที่ได้รับรางวัลเพชรพายัพ ประเภท”กีฬาดีเด่น” Continue reading “ขอแสดงความยินดีกับนายพริษฐ์ ชูเจริญพร ได้รับรางวัลเพชรพายัพ ประเภท ”กีฬาดีเด่น””

2018-5-30_Choir_singing_contest

นางสาวสิรีธร กุลนิล นักศึกษาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนได้รับคัดเลือกประกวดร้องเพลงประสานเสียง

นางสาวสิรีธร กุลนิล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักศึกษาต่างชาติในการร่วมประกวดร้องเพลงประสานเสียง Continue reading “นางสาวสิรีธร กุลนิล นักศึกษาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนได้รับคัดเลือกประกวดร้องเพลงประสานเสียง”

2018-5-23_Arts_and_Culture_Festival

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ได้รับรางวัลชนะเลิศในงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมและอาหารนานาชาติฯ

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 3 สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดการแสดงนานาชาติ Continue reading “นักศึกษาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ได้รับรางวัลชนะเลิศในงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมและอาหารนานาชาติฯ”