OLYMPUS DIGITAL CAMERA

โครงการต้อนรับกลับบ้านและเฉลิมฉลอง 45 ปี มหาวิทยาลัยพายัพ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดกิจกรรมต้อนรับบัณฑิตใหม่ และเฉลิมฉลอง 45 ปี มหาวิทยาลัยพายัพ และเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมการเสวนา Continue reading “โครงการต้อนรับกลับบ้านและเฉลิมฉลอง 45 ปี มหาวิทยาลัยพายัพ”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2559

ผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2559
ลำดับ ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ อาจารย์ รายละเอียดการตีพิมพ์/เผยแพร่

1

What did Portuguese Ships Bring to US ? : A Comparative Study for Cross-Cultural Acceptance in Japan and Thailand from the Viewpoint of Portuguese Loanwords อาจารย์มิโฮะโกะ ศรีพุทธพร Tokyo, The Keisen Academia, ฉบับที่ 21, ธันวาคม  2559, ISSN 1882-5052

2

An Analysis of the Teamwork between Doctors and Medical Interpreters: Derived from Simulated Consultations Mediated by Japanese-Thai Interpreters Dr.Elisa Nishikito วารสารวิชาการของสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ปีที่ 6 ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2559, กรุงเทพ, ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

3

Trade Opportunity in Myanmar and Cultural Awareness on Thai Products. ผศ.ธันวา  เบญจวรรณ วารสารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (ฉบับตีพิมพ์ International journal) Vol.6 No.1 June 2017

4

การใช้ภาษาในข้อความแสดงสถานะในเครือข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่มชายรักชายชาวญี่ปุ่น อาจารย์ภูวัตร ทาอินต๊ะ วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 5 ฉบับที่ 2, กรกฎาคม – ธันวาคม 2559, ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

5

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการอ่านแบบทรานแซคเชิ่นนอล กับการสอนการอ่านในบริบทของศตวรรษที่ 21 อาจารย์ ดร.พัชร บุญธีรารักษ์ วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2560 ISSN 0857-4677

6

การจัดชั้นเรียนร่วมกันระหว่างสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ในการเรียนรู้ Dr.Elisa Nishikito และอาจารย์ภูวัตร ทาอินต๊ะ

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “มนุษยศาสตร์: ความจริงกับพลังแห่งความฝัน” โดยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2559

7

แนวคิดในการศึกษาอัตลักษณ์ทางดนตรี อาจารย์พิพัฒน์พงษ์ มาศิริ MFU Connexion Journal of Humanities and Social Sciences Vol.5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2559) ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

8

การศึกษาเปรียบเทียบสำนวนที่ใช้อวัยวะของร่างกายเป็นอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์แสดงความโกรธในภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย อาจารย์กัลยา  แสนใจมูล นำเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติ พายัพซิมโพเซียม วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ. มหาวิทยาลัยพายัพ

9

ตำราภาษาญี่ปุ่น 1 คณาจารย์สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 5 ท่าน ได้แก่
อ.มาริ ซุซุกิ
อ.กัลยา แสนใจมูล
อ.มิโฮะโกะ มิยาฮาระ
อ.เอลิสา มิเอะ
อ.เมธี พุทธวงค์ และ
อาจารย์จาก ม.ราชภัฎศรีสะเกษ  2 ท่าน ได้แก่
อ.จุน มิกิ และ
อ.ยุพิน ประทุมมี
ทำเป็น CD เผยแพร่ไปยังหอสมุดในมหาวิทยาลัยเขตภาคเหนือที่มีการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น 7 แห่ง  ได้แก่ หอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.ราชภัฎเชียงใหม่  ม.ราชภัฎเชียงราย ม.พะเยา  ม.นเรศวร ม.แม่โจ้ ม.ฟาร์อีสเทิร์น

10

การใช้คำยืมภาษาอังกฤษแปรหน่วยเสียงในภาษาไทย ผศ.รัชตพล ชัยเกียรติธรรม วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559 หน้า 21 – 32

11

งานแปล เรื่อง ลูกป่า ของ มาลา คำจันทร์ Children of the Wild อาจารย์รัชชา พันธ์พานิช ผ่านกระบวนการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย ตามหนังสือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ

12

A Journey towards Positive a Social Impact Hub at Payap University,s International College อาจารย์ชวาล มาลีหอม วารสารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (ฉบับตีพิมพ์ International journal) Vol.6 No.1 June 2017
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ทุนสนับสนุนการวิจัย ปีการศึกษา 2559

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีอาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ปีการศึกษา 2559 จำนวนโครงการวิจัย 3 โครงการ ดังนี้
 1. โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาความหมายและหลักการใช้คำลักษณะนามในภาษาจีนกลางที่เป็นปัญหาสำหรับนักศึกษาไทย กรณีศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในจังหวัดเชียงใหม่
  โดย อาจารย์ ดร.นมลรัตน์ แย้มวงศ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย 100 %)
  แหล่งทุน มหาวิทยาลัยพายัพ จำนวน 100,000 บาท


 2. โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาไทยด้วยตนเองสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ
  โดย อาจารย์เกียรติสุดา บุญส่ง หัวหน้าโครงการวิจัย 50%
  ผู้ร่วมวิจัย อาจารย์สุภา พูนผล (50%)
  แหล่งทุน มหาวิทยาลัยพายัพ จำนวน 100,000 บาท


 3. โครงการวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพครูเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมมุ่งอนาคตควบคุมตนของนักศึกษา อาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
  โดย ผศ.ดร.นงนภัส พันธ์พลกฤต (หัวหน้าโครงการวิจัย 80%)
  แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จำนวนเงินทุนวิจัย จำนวน 550,000 บาท
  ผู้วิจัยร่วมคือ

  • อาจารย์ ดร.พัชร บุญธีรารักษ์ (ผู้วิจัยร่วม 10%)
  • อาจารย์ชูศักดิ์ เสถียรพัฒโนดม (ผู้วิจัยร่วม 10%)
  • อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย ศิริกุลพันธ์ จากมหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย (วิทยาเขตล้านนา) (นักวิจัยภาคสนาม)
  • อาจารย์ สุพรรณ อินปั๋นแก้ว จากวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย (นักวิจัยภาคสนาม)

รวม จำนวนเงินทุนวิจัย 750,000 บาท
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

บริษัท ดีแคทลอน (ประเทศไทย) จำกัด สาขาหางดง ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครงานและนักศึกษาฝึกงาน

36939238_925054624343858_6476127091078201344_n
บริษัท ดีแคทลอน (ประเทศไทย) จำกัด สาขาหางดง ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครงานและนักศึกษาฝึกงาน
หากคุณเป็นคนชอบเล่นกีฬา มีใจรักการบริการ อยากเติบโตและพัฒนาตัวเอง สมัครงานกับเราง่ายๆ เพียงโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์นี้ หรือ ส่งข้อความหาเราได้เลย ค่ะ  
Love sport and want to grow a career in retail?  Give us a call or message us TODAY!
สนใจสมัครติดต่อได้ที่
บริษัท ดีแคทลอน (ประเทศไทย) จำกัด สาขาหางดง
โทร. 052 060 990
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

จัดหางานเชียงใหม่เปิด “ศูนย์ที่นี่มีงานทำจังหวัดเชียงใหม่” (JOB READY CENTER) แก้ไขปัญหาบัณฑิตว่างงาน

จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ยังไม่มีงานทำได้ลงทะเบียนสมัครงานผ่าน “ศูนย์ที่นี่มีงานทำจังหวัดเชียงใหม่” (JOB READY CENTER) ด้วยตนเอง หรือลงทะเบียนผ่าน https://goo.gl/mKpVDd เพื่อสำนักงานจัดหางานจะได้จัดหาตำแหน่งงานว่างที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ส่งตัวเข้ารับการสัมภาษณ์จากนายจ้าง/ผู้ประกอบการเพื่อการบรรจุงาน ให้มีอาชีพมีรายได้ต่อไป ด้านนายจ้าง/ผู้ประกอบการสามารถแจ้งตำแหน่งงานว่างได้ 2 ช่องทาง คือ ทางแฟกซ์ หมายเลข 0 5311 2743 หรือ E-mail : vgnew_cmi@hotmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
“ศูนย์ที่นี่มีงานทำจังหวัดเชียงใหม่” (JOB READY CENTER)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
โทร .053 – 112744 – 6 ต่อ 18 ทุกวันเวลาราชการ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนจัดกิจกรรมสื่อสารหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสื่อสารหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน ให้แก่นักเรียนศิลป์จีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561

รายละเอียด

2018-7-6_Public_Relations

กิจกรรมสื่อสารหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสื่อสารหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน ให้แก่นักเรียนศิลป์จีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง Continue reading “กิจกรรมสื่อสารหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดพิธีไหว้ครูจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงถึงความสำนึกในพระคุณของครู อาจารย์ รวมทั้งร่วมกันน้อมจิตลงกราบอภัยที่ได้ล่วงเกินครูบาอาจารย์ Continue reading “คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561”

2018-5-1_Teacher_Empowerment

โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูเพื่อการพัฒนาจิตสาธารณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดโครงการ”การเสริมสร้างศักยภาพครูเพื่อการพัฒนาจิตสาธารณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนโครงการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สกอ.) Continue reading “โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูเพื่อการพัฒนาจิตสาธารณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 โดย ดร.พัชร บุญธีรารักษ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ เพื่อแนะนำกิจกรรมต่างๆ ภายในคณะฯ และสร้างความมั่นใจในการดูแลนักศึกษา Continue reading “คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561”