2019-1-31-AcademicDay

โครงการประกวดผลิตสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารจัดโครงการประกวดผลิตสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1

รางวัลอันดับที่ 2

รางวัลอันดับที่ 3

รางวัลชมเชย

2019-1-31-AcademicDay

“เรียนศาสตร์ รู้ศิลป์ ถิ่นมนุษย์สังคม” ครั้งที่ 2

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมงานวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “เรียนศาสตร์ รู้ศิลป์ ถิ่นมนุษย์สังคม” ประจำปีการศึกษา 2561 Continue reading ““เรียนศาสตร์ รู้ศิลป์ ถิ่นมนุษย์สังคม” ครั้งที่ 2″

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

“มนุษย์สังคม ร้องเล่นรำวง ลอยกระทง ลอยกับเธอ”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงาน “มนุษย์สังคม ร้องเล่นรำวง ลอยกระทง ลอยกับเธอ” ในงานมีการสาธิตการประดิษฐ์กระทงไทย จีน และญี่ปุ่น Continue reading ““มนุษย์สังคม ร้องเล่นรำวง ลอยกระทง ลอยกับเธอ””

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

โครงการต้อนรับกลับบ้านและเฉลิมฉลอง 45 ปี มหาวิทยาลัยพายัพ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดกิจกรรมต้อนรับบัณฑิตใหม่ และเฉลิมฉลอง 45 ปี มหาวิทยาลัยพายัพ และเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมการเสวนา Continue reading “โครงการต้อนรับกลับบ้านและเฉลิมฉลอง 45 ปี มหาวิทยาลัยพายัพ”

2019-1-31-AcademicDay

ผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2559

ผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2559
ลำดับ ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ อาจารย์ รายละเอียดการตีพิมพ์/เผยแพร่

1

What did Portuguese Ships Bring to US ? : A Comparative Study for Cross-Cultural Acceptance in Japan and Thailand from the Viewpoint of Portuguese Loanwords อาจารย์มิโฮะโกะ ศรีพุทธพร Tokyo, The Keisen Academia, ฉบับที่ 21, ธันวาคม  2559, ISSN 1882-5052

2

An Analysis of the Teamwork between Doctors and Medical Interpreters: Derived from Simulated Consultations Mediated by Japanese-Thai Interpreters Dr.Elisa Nishikito วารสารวิชาการของสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ปีที่ 6 ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2559, กรุงเทพ, ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

3

Trade Opportunity in Myanmar and Cultural Awareness on Thai Products. ผศ.ธันวา  เบญจวรรณ วารสารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (ฉบับตีพิมพ์ International journal) Vol.6 No.1 June 2017

4

การใช้ภาษาในข้อความแสดงสถานะในเครือข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่มชายรักชายชาวญี่ปุ่น อาจารย์ภูวัตร ทาอินต๊ะ วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 5 ฉบับที่ 2, กรกฎาคม – ธันวาคม 2559, ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

5

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการอ่านแบบทรานแซคเชิ่นนอล กับการสอนการอ่านในบริบทของศตวรรษที่ 21 อาจารย์ ดร.พัชร บุญธีรารักษ์ วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2560 ISSN 0857-4677

6

การจัดชั้นเรียนร่วมกันระหว่างสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ในการเรียนรู้ Dr.Elisa Nishikito และอาจารย์ภูวัตร ทาอินต๊ะ

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “มนุษยศาสตร์: ความจริงกับพลังแห่งความฝัน” โดยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2559

7

แนวคิดในการศึกษาอัตลักษณ์ทางดนตรี อาจารย์พิพัฒน์พงษ์ มาศิริ MFU Connexion Journal of Humanities and Social Sciences Vol.5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2559) ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

8

การศึกษาเปรียบเทียบสำนวนที่ใช้อวัยวะของร่างกายเป็นอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์แสดงความโกรธในภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย อาจารย์กัลยา  แสนใจมูล นำเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติ พายัพซิมโพเซียม วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ. มหาวิทยาลัยพายัพ

9

ตำราภาษาญี่ปุ่น 1 คณาจารย์สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 5 ท่าน ได้แก่
อ.มาริ ซุซุกิ
อ.กัลยา แสนใจมูล
อ.มิโฮะโกะ มิยาฮาระ
อ.เอลิสา มิเอะ
อ.เมธี พุทธวงค์ และ
อาจารย์จาก ม.ราชภัฎศรีสะเกษ  2 ท่าน ได้แก่
อ.จุน มิกิ และ
อ.ยุพิน ประทุมมี
ทำเป็น CD เผยแพร่ไปยังหอสมุดในมหาวิทยาลัยเขตภาคเหนือที่มีการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น 7 แห่ง  ได้แก่ หอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม.ราชภัฎเชียงใหม่  ม.ราชภัฎเชียงราย ม.พะเยา  ม.นเรศวร ม.แม่โจ้ ม.ฟาร์อีสเทิร์น

10

การใช้คำยืมภาษาอังกฤษแปรหน่วยเสียงในภาษาไทย ผศ.รัชตพล ชัยเกียรติธรรม วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559 หน้า 21 – 32

11

งานแปล เรื่อง ลูกป่า ของ มาลา คำจันทร์ Children of the Wild อาจารย์รัชชา พันธ์พานิช ผ่านกระบวนการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย ตามหนังสือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ

12

A Journey towards Positive a Social Impact Hub at Payap University,s International College อาจารย์ชวาล มาลีหอม วารสารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (ฉบับตีพิมพ์ International journal) Vol.6 No.1 June 2017
2019-1-31-AcademicDay

ทุนสนับสนุนการวิจัย ปีการศึกษา 2559

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีอาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ปีการศึกษา 2559 จำนวนโครงการวิจัย 3 โครงการ ดังนี้
 1. โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาความหมายและหลักการใช้คำลักษณะนามในภาษาจีนกลางที่เป็นปัญหาสำหรับนักศึกษาไทย กรณีศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในจังหวัดเชียงใหม่
  โดย อาจารย์ ดร.นมลรัตน์ แย้มวงศ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย 100 %)
  แหล่งทุน มหาวิทยาลัยพายัพ จำนวน 100,000 บาท


 2. โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาไทยด้วยตนเองสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ
  โดย อาจารย์เกียรติสุดา บุญส่ง หัวหน้าโครงการวิจัย 50%
  ผู้ร่วมวิจัย อาจารย์สุภา พูนผล (50%)
  แหล่งทุน มหาวิทยาลัยพายัพ จำนวน 100,000 บาท


 3. โครงการวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพครูเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมมุ่งอนาคตควบคุมตนของนักศึกษา อาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
  โดย ผศ.ดร.นงนภัส พันธ์พลกฤต (หัวหน้าโครงการวิจัย 80%)
  แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จำนวนเงินทุนวิจัย จำนวน 550,000 บาท
  ผู้วิจัยร่วมคือ

  • อาจารย์ ดร.พัชร บุญธีรารักษ์ (ผู้วิจัยร่วม 10%)
  • อาจารย์ชูศักดิ์ เสถียรพัฒโนดม (ผู้วิจัยร่วม 10%)
  • อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย ศิริกุลพันธ์ จากมหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย (วิทยาเขตล้านนา) (นักวิจัยภาคสนาม)
  • อาจารย์ สุพรรณ อินปั๋นแก้ว จากวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย (นักวิจัยภาคสนาม)

รวม จำนวนเงินทุนวิจัย 750,000 บาท
2019-1-31-AcademicDay

บริษัท ดีแคทลอน (ประเทศไทย) จำกัด สาขาหางดง ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครงานและนักศึกษาฝึกงาน

36939238_925054624343858_6476127091078201344_n
บริษัท ดีแคทลอน (ประเทศไทย) จำกัด สาขาหางดง ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครงานและนักศึกษาฝึกงาน
หากคุณเป็นคนชอบเล่นกีฬา มีใจรักการบริการ อยากเติบโตและพัฒนาตัวเอง สมัครงานกับเราง่ายๆ เพียงโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์นี้ หรือ ส่งข้อความหาเราได้เลย ค่ะ  
Love sport and want to grow a career in retail?  Give us a call or message us TODAY!
สนใจสมัครติดต่อได้ที่
บริษัท ดีแคทลอน (ประเทศไทย) จำกัด สาขาหางดง
โทร. 052 060 990
2019-1-31-AcademicDay

จัดหางานเชียงใหม่เปิด “ศูนย์ที่นี่มีงานทำจังหวัดเชียงใหม่” (JOB READY CENTER) แก้ไขปัญหาบัณฑิตว่างงาน

จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ยังไม่มีงานทำได้ลงทะเบียนสมัครงานผ่าน “ศูนย์ที่นี่มีงานทำจังหวัดเชียงใหม่” (JOB READY CENTER) ด้วยตนเอง หรือลงทะเบียนผ่าน https://goo.gl/mKpVDd เพื่อสำนักงานจัดหางานจะได้จัดหาตำแหน่งงานว่างที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ส่งตัวเข้ารับการสัมภาษณ์จากนายจ้าง/ผู้ประกอบการเพื่อการบรรจุงาน ให้มีอาชีพมีรายได้ต่อไป ด้านนายจ้าง/ผู้ประกอบการสามารถแจ้งตำแหน่งงานว่างได้ 2 ช่องทาง คือ ทางแฟกซ์ หมายเลข 0 5311 2743 หรือ E-mail : vgnew_cmi@hotmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
“ศูนย์ที่นี่มีงานทำจังหวัดเชียงใหม่” (JOB READY CENTER)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
โทร .053 – 112744 – 6 ต่อ 18 ทุกวันเวลาราชการ

2019-1-31-AcademicDay

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนจัดกิจกรรมสื่อสารหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสื่อสารหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน ให้แก่นักเรียนศิลป์จีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561

รายละเอียด

2018-7-6_Public_Relations

กิจกรรมสื่อสารหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสื่อสารหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน ให้แก่นักเรียนศิลป์จีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง Continue reading “กิจกรรมสื่อสารหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน”