มหาวิทยาลัยพายัพ กำหนดให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตรายงานตัวออนไลน์

ในระหว่างวันที่ 18 กันยายน – 20 ตุลาคม 2560

Commencement_40

Graduates_Rigistration

 


 

 

เกี่ยวกับสาขาวิชา

P13_

หลักสูตรปริญญาตรี

E8_

Human_banner_pyc_60
Human_banner_jap_60

 

 


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้อมูลทั่วไปงานทะเบียนทุนการศึกษาอนามัยและสุขภาพนศ. วิชาทหารแนะแนวการเรียนและการใช้ชีวิตหอพักนักศึกษา
 อธิการบดีมหาวิทยาลัย  0 5385 1478-86 ต่อ 222
 ผู้อำนวยการสำนักการเงิน  0 5385 1478-86 ต่อ 290
 บ้านพักนานาชาติภราดรภาพ  0 5385 1352  
 งานทะเบียนและการรับนักศึกษา  0 5385 1478-86 ต่อ 372, 373, 374
 สำนักหอสมุด  0 5385 1478-86 ต่อ 7420
 กรมการจัดหางาน / สำนักงานจัดหางาน จังหวัดเชียงใหม่  ศูนย์มิตรไมตรี: 1694 / เชียงใหม่: 0 5311 2744-6, 0 5311 2911-4
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  0 5385 1478-86 ต่อ 476
 สำนักพัฒนานักศึกษา  0 5385 1478-86 ต่อ 317
 ศูนย์รับนักศึกษา  0 5385 1478-86 ต่อ 240, 241
 งานรับลงทะเบียนและรายงานตัวนักศึกษาใหม่  0 5385 1478-86 ต่อ 372
 งานทะเบียนประวัตินักศึกษา  0 5385 1478-86 ต่อ 367
 งานสำเร็จการศึกษา  0 5385 1478-86 ต่อ 366
 คุณพวงชมพู ปัญโญ  0 5324 1255, 0 5385 1478-86 ต่อ 7832, 7833 
 งานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ  0 5324 1255, 0 5385 1478-86 ต่อ 7832
 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. – กรอ.)  0 5324 1255, 0 5385 1478-86 ต่อ 7833
 คุณวรวรรณ ขัติชีนะ  0 5385 1478-86 ต่อ 271
 สำนักพัฒนานักศึกษา อาคารพันธกร ห้อง PN 105
 คุณพัชราภรณ์ พัฒนจักร  0 5385 1478-86 ต่อ 318
 สำนักพัฒนานักศึกษา  0 5385 1478-86 ต่อ 317
 ศาสนกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต  0 5385 1478-86 ต่อ 262
 ผู้จัดการหอพัก  0 5385 1478-86 ต่อ 4611
 เจ้าหน้าที่หอพักชาย โอเมก้า  0 5385 1478-86 ต่อ 4610
 เจ้าหน้าที่หอพักหญิง  0 5385 1478-86 ต่อ 4605
 หอพักนักศึกษาชายโอเมกา  0 5324 1255 , 0 5385 1478-86 ต่อ 4610, 4612
 หอพักนักศึกษาหญิงอัลฟา  0 5324 1255 , 0 5385 1478-86 ต่อ 4605, 4606, 4608