ภาพกิจกรรม (ทั้งหมด)
งานแนะแนวสหกิจศึกษา
งานแนะแนวสหกิจศึกษา
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นจัดงานแนะแนวสหกิจศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
Read more
งานมุทิตาจิตสำหรับบุคลากรเกษียณอายุงาน ประจำปีการศึกษา 2559
งานมุทิตาจิตสำหรับบุคลากรเกษียณอายุงาน ประจำปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยพายัพ โดยฝ่ายบริหาร ร่วมกับฝ่ายศาสนกิจ จัดนมัสการพระเจ้าและงานมุทิตาจิตสำหรับบุคลากรเกษียณอายุงาน ประจำปีการศึกษา 2559
Read more
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนที่สอบป้องกันสารนิพนธ์ผ่าน
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนที่สอบป้องกันสารนิพนธ์ผ่าน
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนที่สอบป้องกันสารนิพนธ์ผ่าน ได้รับสองปริญญาจากทั้งมหาวิทยาลัยพายัพและ Shanghai Normal University
Read more
โครงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย
โครงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัด “โครงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย” โดยเล็งเห็นว่าการให้นักศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศมีโอกาสได้รู้จักและเรียนรู้การทำขนมไทยและการประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติ
Read more

ข้อมูลหน่วยงานให้บริการนักศึกษา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้อมูลทั่วไปงานทะเบียนทุนการศึกษาอนามัยและสุขภาพนศ. วิชาทหารแนะแนวการเรียนและการใช้ชีวิตหอพักนักศึกษา
 อธิการบดีมหาวิทยาลัย  0 5385 1478-86 ต่อ 222
 ผู้อำนวยการสำนักการเงิน  0 5385 1478-86 ต่อ 290
 บ้านพักนานาชาติภราดรภาพ  053-851352  
 งานทะเบียนและการรับนักศึกษา  053-851478-86 ต่อ 372, 373, 374
 สำนักหอสมุด  053-851478-86 ต่อ 7420
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  0 5385 1478-86 ต่อ 8764
 สำนักพัฒนานักศึกษา  0 5385 1478-86 ต่อ 317
 ศูนย์รับนักศึกษา  0 5385 1478-86 ต่อ 240, 241
 งานรับลงทะเบียนและรายงานตัวนักศึกษาใหม่  0 5385 1478-86 ต่อ 372
 งานทะเบียนประวัตินักศึกษา  0 5385 1478-86 ต่อ 367
 งานสำเร็จการศึกษา  0 5385 1478-86 ต่อ 366
 คุณพวงชมพู ปัญโญ  0 5324 1255, 0 5385 1478-86 ต่อ 7832, 7833 
 งานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ  0 5324 1255, 0 5385 1478-86 ต่อ 7832
 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. – กรอ.)  0 5324 1255, 0 5385 1478-86 ต่อ 7833
 คุณวรวรรณ ขัติชีนะ  0 5385 1478-86 ต่อ 271
 สำนักพัฒนานักศึกษา อาคารพันธกร ห้อง PN 105
 คุณพัชราภรณ์ พัฒนจักร  0 5385 1478-86 ต่อ 318
 สำนักพัฒนานักศึกษา  0 5385 1478-86 ต่อ 317
 ศาสนกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต  0 5385 1478-86 ต่อ 262
 ผู้จัดการหอพัก  0 5385 1478-86 ต่อ 4611
 เจ้าหน้าที่หอพักชาย โอเมก้า  0 5385 1478-86 ต่อ 4610
 เจ้าหน้าที่หอพักหญิง  0 5385 1478-86 ต่อ 4605
 หอพักนักศึกษาชายโอเมกา  0 5324 1255 , 0 5385 1478-86 ต่อ 4610, 4612
 หอพักนักศึกษาหญิงอัลฟา  0 5324 1255 , 0 5385 1478-86 ต่อ 4605, 4606, 4608